Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie turystyką w gminie

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: TS06426
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie turystyką w gminie
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - TIR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Podstawy turystyki

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny

ćwiczenia: projekt i kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z metodami zarządzania turystyką w układzie lokalnym.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Pełny opis:

Treści programowe:

Rozumienie przestrzeni turystycznej. Teoretyczne podstawy zarządzania turystyką. Funkcje i metody zarządzania

Organizacja systemu zarządzania turystyką w Polsce (rola i zadania administracji rządowej, samorządów terytorialnych, samorządu gospodarczego i zawodowego branży turystycznej).

Narzędzia zarządzania turystyką. Cykl turystyczny jako podstawa zarządzania turystyką. Podstawy polityki turystycznej. Cele i podmioty polityki turystycznej. Prognozowanie w turystyce. Przedmiot i zakres planowania w turystyce. Zarządzanie kadrami. Strategia i jej rodzaje.

Elementy i znaczenie strategii. Monitorowanie i kontrolowanie zjawisk turystycznych. Zarządzanie strategią.

Efekty kształcenia:

Student zna cele i umie stosować metody zarządzania turystyką na poziomie samorządów lokalnych

Literatura:

a) podstawowa:

K. Michałowski, Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny) WSE, Białystok 2008.

L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008

b) uzupełniająca:

R. Ziółkowski (red.), Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych. PB, Białystok 2006.

K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Politechnika Białostocka, Białystok 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Ziółkowski
Prowadzący grup: Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Małgorzata Borkowska-Niszczota, Mikołaj Jalinik, Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)