Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie podmiejskich terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (Park leśny)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK2239
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie podmiejskich terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (Park leśny)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Kompleksowe opracowanie projektowe pozamiejskiego terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w środowisku zdefiniowanym przyrodniczo. Zadanie projektowe obejmuje wizję lokalną w terenie, opracowanie programu użytkowego i wytycznych projektowych, opracowanie projektowe w skali urbanistycznej. Opracowanie techniczne wybranych fragmentów projektu. Umiejętność pracy w zespole.

Pełny opis:

Opracowanie projektowe realizowane jest na przykładzie terenów pozamiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych tworzących tzw. green belt. W opracowaniu projektowycm uwzględnia się uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe miejsca.

Kompleksowe opracowanie projektowe dotyczy pozamiejskiego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego w środowisku zdefiniowanym przyrodniczo. Zadanie projektowe obejmuje wizję lokalną w terenie, opracowanie programu użytkowego i wytycznych projektowych, opracowanie projektowe w skali urbanistycznej. Opracowanie techniczne wybranych fragmentów projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa

1) Kosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Politechnika Krakowska, Kraków 2000; 2) Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007; 3) Thumenas W.,Zarys planowania osiedli wiejskich, Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Technicznego, Warszawa 1973; 4) Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Politechnika Krakowska, Kraków 2006;

Literatura uzupełniająca:

1) Suchodolski J., Regionalizm w kształtowaniu formy architektury współczesnej na obszarze Sudetów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996; 2) Szewczyk J., Ludowe zdobnictwo podlaskich domów, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008; 3) Michalak J.,Przestrzenne zagospodarowanie wsi letniskowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978; 4) Mąkszyński J. Architektura wolnego czasu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990;

Efekty uczenia się:

1) pracuje w zespole opracowującym założenia programowo-przestrzenne wielkoobszarowych terenów rekreacyjnych poza aglomeracją miejską

2) dokumentuje obszar objęty opracowaniem, sporządza dokumentację fotograficzną i rysunkową

3) analizuje obszar objęty zakresem opracownia, określa uwarunkowane tradycją miejsca, materiały i formy przestrzenne

4) sporządza projekt koncepcyjny opracowywanego obszaru, określa sposób użytkowania i przeznaczenie terenu

5) zestawia i porównuje przygotowane opracowania, broni własnych rozwiązań projektowych, uczestniczy w dokonaniu wyboru ostatecznego opracowania przeznaczonego do dalszych prac projektowych

6) pracuje w zespole sporządzającym założenia projektowe terenu, stanowiącego część opracowania kompleksowego

7) sporządza projekt szczegółowy wybranych obiektów z terenu objętego opracowaniem

8) prezentuje opracowanie projektowe w formie czytelnych przedstawień graficznych i modelu

Metody i kryteria oceniania:

Projekt: opracowanie projektowe ( prezentacja, dyskusja), klauzury sprawdzające; Ćwiczenia: sprawozdanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka, Zbigniew Pininski
Prowadzący grup: Beata Matowicka, Zbigniew Pininski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Projekt, 45 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk, Olga Lewandowska-Szelągowska, Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)