Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: ZSU04071
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - zarządzanie stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 LUB 6.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Wymagania wstępne: Umiejętność korzystania z wiedzy nabytej w trakcie studiów.

Forma i warunki zaliczenia: napisanie pracy magisterskiej.

Założenia i cele przedmiotu: praktyczna pomoc w procesie przygotowywania i opracowywania prac magisterskich, wskazanie studentom jak postępować w toku poszczególnych czynności składających się na proces tworzenia prac magisterskich.

Metody dydaktyczne: konsultacje, dyskusja, referaty.

Pełny opis:

Treści programowe: Cele seminariów dyplomowych; Wybór tematów prac dyplomowych magisterskich; Opracowywanie planu pracy; Technika pisania prac dyplomowych: podstawowe zasady konstrukcji prac dyplomowych, odnośniki, przypisy, tabele, wykresy, rysunki; materiały dodatkowe i informacyjno-uzupełniające; Zbieranie materiałów źródłowych. Przegląd podstawowych metod badawczych. Opracowywanie i prace nad tekstem. Ocena prac dyplomowych: kryteria oceny, możliwości wykorzystania prac magisterskich. Konsultacje i dyskusja promotora ze studentami na temat poszczególnych części i całości pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia: pogłębienie wiedzy studentów w określonej dziedzinie nauki, samodzielne rozwiązywanie zagadnień, umiejętność korzystania z piśmiennictwa, opracowywania i przedstawiania osiągnięć, opanowanie zasad konstrukcji i techniki pisania prac naukowych; terminowe przygotowanie i opracowanie pracy magisterskiej, uzyskanie wysokiej jakości pracy magisterskiej.

Literatura:

a) podstawowa:

1. S. Urban, W. Ładoński: Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.

2. B. R. Kuc, J. Paszkowski: Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2007.

3. J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich, Druk TUR, Warszawa 2003.

4. Z. Szkutnik: Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

b) uzupełniająca:

1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.

2. S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

3. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWE, Warszawa 1981

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Korzeb, Anna Tomaszuk
Prowadzący grup: Zbigniew Korzeb, Dariusz Siemieniako, Daria Smarżewska, Anna Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Dariusz Siemieniako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Korzeb, Jerzy Paszkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Korzeb, Jerzy Paszkowski, Wiesław Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Korzeb, Jerzy Paszkowski
Prowadzący grup: Ewa Glińska, Zbigniew Korzeb, Jerzy Paszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Rollnik-Sadowska
Prowadzący grup: Zbigniew Korzeb, Wiesław Popławski, Dariusz Siemieniako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Korzeb
Prowadzący grup: Ewa Glińska, Zbigniew Korzeb, Dariusz Siemieniako, Anna Wasiluk, Natalia Wasiluk, Anna Zadykowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Kołoszko-Chomentowska, Zbigniew Korzeb, Wiesław Popławski, Waldemar Rakowski, Dariusz Siemieniako, Anna Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Zbigniew Korzeb, Wiesław Matwiejczuk, Joanna Moczydłowska, Jerzy Paszkowski, Wiesław Popławski, Dariusz Siemieniako, Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Romualdas Ginevičius, Katarzyna Halicka, Urszula Kobylińska, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Zbigniew Korzeb, Katarzyna Kuźmicz, Wiesław Matwiejczuk, Joanicjusz Nazarko, Jerzy Paszkowski, Wiesław Urban, Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Matwiejczuk, Wiesław Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Halicka, Mikołaj Jalinik, Arkadiusz Jurczuk, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Zbigniew Korzeb, Juozas Lakis, Wiesław Matwiejczuk, Janusz Sokół, Wiesław Urban, Anna Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Popławski
Prowadzący grup: Mikalai Beliatski, Katarzyna Halicka, Jarosław Kilon, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Zbigniew Korzeb, Juozas Lakis, Wiesław Matwiejczuk, Dzmitry Pankou, Jerzy Paszkowski, Wiesław Popławski, Zofia Tomczonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mikalai Beliatski, Katarzyna Halicka, Zbigniew Korzeb, Juozas Lakis, Wiesław Matwiejczuk, Wiesław Popławski, Sylwia Saczyńska-Sokół, Zofia Tomczonek, Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Mikalai Beliatski, Bolesław Budzisz, Andrzej Daniluk, Ewa Glińska, Katarzyna Halicka, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Juozas Lakis, Wiesław Matwiejczuk, Wiesław Popławski, Anna Wasiluk, Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kobylińska, Wiesław Matwiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dyhdalewicz
Prowadzący grup: Mikalai Beliatski, Jan Czerniawski, Anna Dyhdalewicz, Zofia Kołoszko-Chomentowska, Mirosława Laszuk, Wiesław Matwiejczuk, Wiesław Popławski, Zofia Tomczonek, Barbara Wojsznis, Wojciech Zalewski, Krystyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Danuta Bargłowska, Mikalai Beliatski, Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Anna Dyhdalewicz, Ewa Glińska, Mirosława Laszuk, Anna Linowska, Wiesław Popławski, Sylwia Saczyńska-Sokół, Zofia Tomczonek, Anna Wasiluk, Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Acewicz, Anna Bagieńska, Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Anna Dyhdalewicz, Krzysztof Dziekoński, Ewa Glińska, Katarzyna Halicka, Sławomir Ignatiuk, Stanisław Jurewicz, Mirosława Laszuk, Joanicjusz Nazarko, Wiesław Popławski, Dariusz Siemieniako, Zofia Tomczonek, Barbara Wojsznis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)