Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kataster nieruchomości - Przedmiot do wyboru

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GPS3228A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kataster nieruchomości - Przedmiot do wyboru
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr GPiN
Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia, udostępniania i aktualizacji danych opisowych i graficznych katastru nieruchomości w Polsce i innych krajach, wykorzystywania baz danych ewidencji gruntów i budynków w gospodarowaniu przestrzenią z użyciem metod numerycznych. Zapoznanie studentów z głównymi celami i zasadami powszechnej taksacji nieruchomości, konstrukcją baz danych o wartości katastralnej nieruchomości, czynnikami stymulującymi tą wartość oraz istotą tej wartości w gospodarce nieruchomościami

Pełny opis:

Geneza katastru nieruchomości jako rejestru stanu władania. Konstrukcja katastru nieruchomości w II RP. Ewidencja gruntów w okresie powojennym do roku 1989. Współczesna ewidencja gruntów i budynków – konstrukcja zasobu, jego prowadzenie, zasady udostępniania i aktualizacji. Podmiot i przedmiot ewidencji gruntów. Przegląd współczesnego katastru nieruchomości w wybranych krajach. Powszechna taksacja nieruchomości – cele metody i zasady jej konstruowania. Czynniki mające wpływ na szacowanie wartości katastralnej. Metody i instrumenty przebudowy struktury przestrzennej stanu władania i użytkowania nieruchomości. Wpływ przebudowy struktury stanu władania i użytkowania nieruchomości na jej wartość katastralną.

Zapoznanie się z przykładowym rejestrem gruntów oraz mapą ewidencji gruntów. Wykonanie fragmentu rejestru gruntów dla wybranego obiektu w dostępnym systemie komputerowym lub w wersji tradycyjnej. Wykonanie fragmentu mapy ewidencyjnej w dostępnym programie komputerowym. Zapoznanie się z przykładowym rejestrem budynków. Sporządzenie fragmentu rejestru budynków. Analiza cech przestrzeni mających wpływ na wartość katastralną nieruchomości na wybranym przykładzie dla nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanych. Sporządzenie mapy wartości katastralnej dla wybranego fragmentu przestrzeni. Oszacowanie wpływu przebudowy struktury stanu władania i użytkowania nieruchomości oraz rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu na jej wartość katastralną na wybranym przykładzie.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. i Nr 38 poz. 454) Instrukcja Techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków

Wilkowski W., Jaroszewska M.: Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze; Wilkowski W. i współaut.: Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami; Kucharska - Stasiak E.: Nieruchomość a rynek, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005; Malina R., Kowalczyk M.: Geodezja katastralna, Wyd. Gall, Katowice 2009

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Zapisać minimum 4, maksimum 8 efektów kształcenia zachowując kolejność: wiedza-umiejętności-kompetencje. Stosować czasowniki2) z podanego niżej zbioru. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia3)

EK1 Ma elementarną wiedzę i różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących relacjach między nimi, a ponadto podstawową wiedzę socjologiczną; Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie społecznych i ekonomicznych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; Ma podstawową wiedzę na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej K_W04

EK2 Zna podstawową terminologię oraz procedury w zakresie przedmiotów realizowanych w ramach nauk prawnych, rozumie ich źródła i zastosowania w praktyce; Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu prawnego, o jego celach, podstawach, organizacji i funkcjonowaniu;

Zna istotę oraz prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej K_W06

EK3 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat ekonomicznych walorów przestrzeni oraz racjonalnego gospodarowania przestrzenią K_W07

EK4 Ma podstawową wiedzę w zakresie geodezji i kartografii (m.in. dotyczącą układów odniesień przestrzennych i metod pozyskiwania danych); Ma uporządkowaną wiedzę na temat wykorzystania map analogowych i numerycznych w rozwiązywaniu zadań gospodarki przestrzennej); Ma podstawową wiedzę na temat geograficznych systemów informacji przestrzennej (w szczególności tworzenia baz danych przestrzennych oraz analiz przestrzennych) K_W12

EK5 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U01

EK6 Potrafi wykorzystywać poznane metody matematyczne i statystyczne do analizy i oceny danych związanych z obszarem gospodarki przestrzennej; Posiada umiejętność matematycznego opisu zagadnień i różnych procesów dynamicznych z zakresu gospodarki przestrzennej; Potrafi stosować narzędzia statystyczne do celów badawczych związanych z gospodarką przestrzenną K_U19

EK7 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych K_K01

EK8 Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie, projektuje i wykonuje zadania w zakresie pracy zawodowej;

Potrafi wnieść wkład w przygotowanie projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - test pisemny; Pracownia specjalistyczna - przygotowanie i obrona operatu technicznego

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Łupiński
Prowadzący grup: Łukasz Kolendo, Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Łupiński
Prowadzący grup: Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)