Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie rozwoju miast

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS105
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie rozwoju miast
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Wykład, Projekt

Wymagania wstępne: przedmiot stanowi kontynuację treści programowych przedmiotów: planowanie przestrzenne oraz projektowanie urbanistyczne realizowanych w trakcie studiów I stopnia,Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test sprawdzający

Projekt - opracowanie projektowe

Założenia i cele przedmiotu:

- rozumienie struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta,

- rozumienie zasad rozwoju miasta, mechanizmów przestrzennej transformacji miasta,

- umiejętność diagnozowania podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem miasta,

- rozumienie potrzeby planowania miasta w aspekcie kompozycyjnym,

- rozumienie znaczenia przestrzeni publicznej w strukturze miasta,

- rozumienie znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w miastach,

- rozumienie zasad projektowania infrastruktury miejskiej,

Metody dydaktyczne: Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych, projekt - opracowanie graficzne i model

Pełny opis:

Treści programowe:

- definicje miast i czynniki determinujące ich rozwój, możliwości i progi rozwoju miast, cele planowania miast,

- koncepcje urbanistyczne miast od połowy XIX wieku do czasów współczesnych,

- struktura funkcjonalno - przestrzenna miast, zależności pomiędzy poszczególnymi częściami miast,

- typy działalności w mieście, warunki ich rozwoju, powiązania i konflikty pomiędzy działalnościami,

- program funkcjonalny współczesnej dzielnicy mieszkaniowej,

- obiekty centrotwórcze i ich rola we współczesnym mieście,

- przestrzeń publiczna i jej rola we współczesnym mieście,

- znaczenie i ochrona dziedzictwa kulturowego we współczesnym mieście,

- znaczenie i ochrona środowiska przyrodniczego we współczesnym mieście,

- układy sieciowe i infrastruktura techniczna we współczesnym mieście,

- układy transportowe i komunikacyjne we współczesnym mieście,

Efekty kształcenia:

- zawarto w punkcie założenia i cele przedmiotu

Literatura:

a) podstawowa:

Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Warszawa 1985.

Böhm, A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków 2006.

Chwalibóg, K., Ewolucja struktury zespołów mieszkaniowych, Warszawa 1976.

Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Warszawa 1989.

Lasantos, Á., z zespołem, Krajobraz miejski, Warszawa 2008.

Nowa Karta Ateńska 1998. Karta Ateńska 1933, Rzeszów 2004.

Nowakowski, M., Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje, Warszawa, 1990.

Ostrowski, W., Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975.

Styrny-Bartkowiczowa, K., Szafer, T.P., Ekologia środowiska mieszkaniowego, Wrocław (…) 1972.

Wallis, A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.

b) uzupełniająca:

Wejchert, K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1984.

Wasłowska,I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971.

Zuziak, Z.K., O tożsamości urbanistyki, Kraków 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk, Maciej Kłopotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)