Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AM3018
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia seminarium dyplomowego:

 obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów PB),

 przygotowanie prezentacji ujętych w programie seminarium (liczbę, tematykę, zakres i harmonogram prezentacji ustala prowadzący daną grupę seminaryjną),

 udział w dyskusjach podczas prezentacji innych studentów.

Ocenie podlegają następujące elementy:

 prezentacja/prezentacje (poprawność merytoryczna, struktura i utrzymanie czasu wystąpienia, dynamika prezentacji i wykorzystanie metod wizualizacji);

 aktywność (czynny udział w dyskusjach podczas prezentacji innych studentów).

Każdy element jest oceniany według obowiązującego systemu ocen (2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0).

Pełny opis:

Końcowa ocena z seminarium jest ustalana na podstawie:

 oceny z prezentacji (średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen, jeśli w programie seminarium przewidziano kilka prezentacji);

 oceny z aktywności (wystawionej na ostatnich zajęciach jako podsumowanie pracy w całym semestrze).

Zaliczenie seminarium jest możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnych ocen za prezentacje oraz za aktywność. Jeśli obie oceny są pozytywne, wówczas końcowa ocena z seminarium jest ustalana na ze średniej ważonej z ocen składowych:

ocena z prezentacji x 0,8 + ocena z aktywności x 0,2

Wynik średniej ważonej z ocen składowych przekłada się na końcową ocenę z seminarium dyplomowego według zasad przedstawionych w poniższej tabeli.

Średnia ważona z ocen Ocena z seminarium dyplomowego

3,00 - 3,24 3,0

3,25 - 3,75 3,5

3,76 - 4,25 4,0

4,26 - 4,75 4,5

4,76 - 5,00 5,0

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za aktywność i/lub prezentacje student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia seminarium dyplomowego:

 obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów PB),

 przygotowanie prezentacji ujętych w programie seminarium (liczbę, tematykę, zakres i harmonogram prezentacji ustala prowadzący daną grupę seminaryjną),

 udział w dyskusjach podczas prezentacji innych studentów.

Ocenie podlegają następujące elementy:

 prezentacja/prezentacje (poprawność merytoryczna, struktura i utrzymanie czasu wystąpienia, dynamika prezentacji i wykorzystanie metod wizualizacji);

 aktywność (czynny udział w dyskusjach podczas prezentacji innych studentów).

Każdy element jest oceniany według obowiązującego systemu ocen (2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0).

Końcowa ocena z seminarium jest ustalana na podstawie:

 oceny z prezentacji (średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen, jeśli w programie seminarium przewidziano kilka prezentacji);

 oceny z aktywności (wystawionej na ostatnich zajęciach jako podsumowanie pracy w całym semestrze).

Zaliczenie seminarium jest możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnych ocen za prezentacje oraz za aktywność. Jeśli obie oceny są pozytywne, wówczas końcowa ocena z seminarium jest ustalana na ze średniej ważonej z ocen składowych:

ocena z prezentacji x 0,8 + ocena z aktywności x 0,2

Wynik średniej ważonej z ocen składowych przekłada się na końcową ocenę z seminarium dyplomowego według zasad przedstawionych w poniższej tabeli.

Średnia ważona z ocen Ocena z seminarium dyplomowego

3,00 - 3,24 3,0

3,25 - 3,75 3,5

3,76 - 4,25 4,0

4,26 - 4,75 4,5

4,76 - 5,00 5,0

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za aktywność i/lub prezentacje student otrzymuje ocenę niedostateczną z seminarium dyplomowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk, Jerzy Grygorczuk, Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Zakres pracy dyplomowej:

1. Opracowanie teoretyczne:

- charakterystyka współczesnych przestrzeni publicznych w miastach modernizowanych przy użyciu zieleni

- prezentacja i analiza lokalizacji opracowania projektowego (analiza historyczno- urbanistyczna)

- przegląd uwarunkowań prawnych wynikających z założonych funkcji użytkowych oraz lokalizacji

- wnioski do opracowania projektowego

- opis techniczny do przyjętych założeń projektowych

2. Opracowanie projektowe- sytuacja, rzuty, przekroje, widoki w ilości i skali niezbędnej do zobrazowania koncepcji projektowej

Tematy prac dyplomowych:

1. Park przy szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy

2. Odtworzenie kąpieliska oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej stawów przypałacowych w Białowieży

3. Modernizacja przestrzeni parkingu oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej stawów przypałacowych w Białowieży

4. Park przy Muzeum Diecezjalnym w Łomży

5. Woda w przestrzeni miasta – Augustów

6. Zielone ogrody - modernizacja osiedla OWT w małym mieście

7. Zieleń w przestrzeni publicznej - Modernizacja rynku w Wysokiem Mazowieckiem

8. Wysokie Mazowieckie - projekt terenów rekreacyjnych nad wodą

9. Bielsk Podlaski– rzeka w przestrzeni miasta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)