Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AM3016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Związek naturalnych i kulturowych elementów krajobrazu. Wpływ warunków naturalnych na charakter osadnictwa.

Procesy kształtujące współczesny wiejski krajobraz kulturowy: urbanizacja, industrializacja, zarzucanie gospodarki rolnej. Współczesne przemiany krajobrazu wiejskiego.

Elementy tradycyjnego wiejskiego krajobrazu kulturowego. Różne typy obiektów zabytkowych w krajobrazie wiejskim.

Wiejski krajobraz kulturowy różnych części Europy Środkowej, Polski i regionu północno-wschodniego.

Formy i metody ochrony krajobrazu kulturowego. Rewitalizacja wiejskiego krajobrazu kulturowego. Projektowanie krajobrazu wiejskiego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie prezentację współczesnych metod badawczych w analizie i kształtowaniu krajobrazu wiejskiego, elementów współczesnego i historycznego krajobrazu kulturowwego wsi regionu płn-wsch. Polski, głównych regionów Polski oraz Europy

15 godz. + praca własna studenta

Ćwiczenia projektowe : Opracowanie w postaci analiz i wniosków z nich płynących danych zebranych w ramach ćwiczeń terenowych(1 analiza – 1 zespół 2 osobowy).

Przygotowanie opracowań projektowych w zakresie (cała grupa)

1. Słabe i mocne strony miejscowości – mapa wnioskowa zbiorcza

2. Wizja rozwoju miejscowości – mapa wnioskowa zbiorcza

3. Analizy krajobrazowe, punkty widokowe i wnętrza krajobrazowe miejscowości, ekspozycja od zewnątrz(1 plansza – 1 zespół 2 osobowy)

30 godz. + praca własna studenta =

Ćwiczenia terenowe: Zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń terenowych – zebranie i opracowanie materiałów inwentaryzacyjnych, które posłużą do wykonania studium krajobrazowego, na podstawie którego zostaną określone możliwości i zakresy kreowania nowego wizerunku miejscowości.

Inwentaryzacja krajobrazu wsi. Kategorie zbieranych danych:funkcja terenu, zabudowa (stan techniczny, wiek, kolor i materiał elewacji, kształt i materiał dachu), infastruktura techniczna , zieleń i wody powierzchniowe.

3 x 5 godz. w terenie + praca własna studenta =

Literatura:

Pawłowska K., Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Wydaw. UJ, Kraków.

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2002--2009, nr 1-12.

Różański S. 1979. Osadnictwo a środowisko Polski. Wydaw. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętność wykorzystania wiedzy na temat historii i zróżnicowania krajobrazu wiejskiego w działaniach związanych z jego kształtowaniem i ochroną.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny

Ćwiczenia projektowe: czynny udział w zajęciach, pozytywne oceny poszczególnych etapów pracy

- udział w zajęciach – dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione nieobecności

- wykonanie 2 opracowań projektowych

- wykonanie 2 klauzur projektowych

- przygotowanie i wygłoszenie referatu

- złożenie portfolio

- uzyskanie min 50 punktów jako łącznej oceny z poszczególnych prac i opracowań wykonanych w czasie trwania semestru.

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie określona na podstawie sumy punktów uzyskanych w czasie semestru za wszystkie wymagane opracowania:

punkty ocena

90-100 5,0

80-89 4,5

70-79 4,0

60-69 3,5

50-59 3,0

40-49 2,5

0-39 2,0

Oceny poszczególnych prac i opracowań dokonuje cały zespół prowadzących zajęcia z przedmiotu.

Ocena końcowa z przedmiotu może być podwyższona o pół stopnia na wniosek prowadzącego zajęcia.

Osoby, które uzyskają jako ocenę końcową 2,5 mogą ubiegać się o ustalenie zasad poprawy tej oceny.

Ćwiczenia terenowe: czynna obecność na zajęciach terenowych, zebranie materiałów inwentaryzacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe - Inwentaryzacja krajobrazowa– miasto Suraż (ze względu na licznie zachowaną zabudowę zagrodową, niewielką skalę oraz korzystne wpisanie w krajobraz i czytelne walory kulturowe miejsca)

Literatura:

Alex Sanchez Vidiella Atlas współczesnej architektury krajobrazu , wyd. Taschen 2009 Kraków

Bogdanowski J. Architektura krajobrazu , Kraków 1981

Böhm A. Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu , Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006

Kosiński W. Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty achitektoniczno-krajobrazowe Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000

Niedźwiedzka – Filipiak I. Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo- zachodniej Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)