Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski III B1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: AK3008A1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski III B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Pełny opis:

Tematyka

• wyjaśnianie procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy

• wyrażanie konieczności

• zalecanie działań

• wskazywanie drogi

• mierzenie

• właściwości materiałów

• wyniki

• robotyka

• konstrukcje

• transport morski

• ochrona środowiska

Zagadnienia gramatyczne:

• czasownik 'use'

• czasownik+ to +bezokolicznik

• zdanie podrzędne

• czasowniki modalne- must, should ,have to, need to

• czasowniki modalne w stronie biernej

• must/may/might/could/can’t + czasy terażniejsze

• prawdopodobieństwo, pewność w czasie przeszłym must/may/might/could/can’t + present perfect

• strona bierna: perfect + future

• zdania warunkowe II typu

• pytania pośrednie : wh-questions, yes/no questions, if/whether

• article

• tworznie pytań

Efekty kształcenia:posługiwanie się językiem na poziomie B1 w obszarze komunikacji codziennejoraz w życiu zawodowym (teksty fachowe)

Literatura:

a) podstawowa: ‘Techical English’ Bavid Bonamy,

b) uzupełniająca: ‘Are You Ready?’ Halina Bramska,

Elżbieta Sieńko

Metody i kryteria oceniania:

System oceniania – korekta

Student może uzyskać max. 100 pkt. w semestrze:

- 30 pkt. za test/testy cząstkowe, które obejmują także język specjalistyczny,

- 20 pkt. za bieżącą pracę na zajęciach (w tym wypowiedzi ustne różnego rodzaju),

- 50 pkt. za test modułowy (obejmujący różne sprawności językowe, m.in. rozumienie ze słuchu i czytanie).

Student uzyska w sumie ze wszystkich typów sprawdzianów odpowiednio:

- od 51 do 69 pkt. - ocena dostateczna (3,0),

- od 70 do 76 pkt. - ocena dostateczna plus (3,5),

- od 77 do 83 pkt. - ocena dobra (4,0),

- od 84 do 89 pkt. - ocena dobra plus (4,5),

- od 90 do 100 pkt. - ocena bardzo dobra (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozoń
Prowadzący grup: Monika Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozoń
Prowadzący grup: Alina Jabłońska Domurat, Anna Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Łucja Carpenter, Edyta Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)