Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiana ciepła i masy

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: RS1402
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wymiana ciepła i masy
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami inżynierskimi z zakresu wymiany ciepła i masy oraz elementami teorii wymiany ciepła w urządzeniach technicznych, układach i systemach w inżynierii rolno-spożywczej. Nauczenie metodologii obliczeń w zakresie zagadnień wymiany ciepła i masy, obliczeń parametrów cieplnych procesów i zagadnień cieplnych w urządzeniach i systemach w inżynierii rolno-spożywczej. Zapoznanie studentów z metodologią pomiarów cieplnych wielkości fizycznych.

Pełny opis:

Wykład: Podstawowe rodzaje wymiany ciepła. Strumień ciepła. Gęstość strumienia ciepła. Prawo Fouriera. Przewodność cieplna. Opór przewodzenia ciepła. Równanie różniczkowe nieustalonego przewodzenia ciepła. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną. Przewodzenie ciepła w prętach i żebrach. Powierzchnie ożebrowane. Nieustalone przewodzenie ciepła. Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień przewodzenia ciepła. Wymiana ciepła w płynach. Konwekcja wymuszona i swobodna. Przejmowanie ciepła. Prawo Newtona. Współczynnik przejmowania ciepła. Opór przejmowania ciepła. Liczby podobieństwa: Reynoldsa, Prandtla, Grashofa, Nusselta. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską. Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną. Rozkład temperatury w wymiennikach ciepła: współprądowym, przeciwprądowym i krzyżowym. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Podstawowe pojęcia i prawa promieniowania: Kirchhoffa, Lamberta, Plancka, Wiena, Stefana-Boltzmanna. Wymiana masy. Suszenie - proces równoczesnej wymiany ciepła i masy. Wykres i-x.

Ćwiczenia: Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną. Konwekcja wymuszona i swobodna. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską. Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wykres i-x. Nawilżanie powietrza. Suszenie wilgotnych materiałów.

Laboratorium: Ćw.1. Badanie wymiany ciepła przy konwekcji swobodnej. Ćw.2. Badanie rozkładu temperatury na powierzchni grzejnika. Ćw.3. Określenie temperatury pirometrem optycznym. Ćw.4. Pomiar współczynnika przenikania ciepła i mocy chwilowej grzejnika. Ćw.5. Określenie temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Lewicki P.P. (red): Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa, 2017. 2. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część II (Praca zbiorowa) Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000. 3. Pieńkowski C.A.: Przepływ ciepła i wymienniki. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2007. 4. Witrowa-Rajchert D. i Lewicki P.P. (red): Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2012. 5. Gajewski W. i inni (pod redakcją W. Gajewskiego): Laboratorium z termodynamiki i wymiany ciepła. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2005.

Literatura uzupełniająca: 1. Wierzbicka A., Biller E.: Wybrane procesy w technologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003. 2. Zadania projektowe z inżynierii procesowej (Praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009. 3. Glijer L.: Suszenie drewna i nie tylko. Wydawnictwo „Wieś jutra”, Warszawa, 2011. 4. Cengel Y.A., Ghajar A.J.: Heat and mass transfer: fundamentals and applications. McGraw-Hill, Singapore, 2011.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z wymiany ciepła i masy, będące podstawą procesów zachodzących w inżynierii rolno-spożywczej.

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, konieczne do zrozumienia procesów cieplnych i przepływowych, występujących w inżynierii rolno-spożywczej.

Potrafi wykorzystać podstawy teoretyczne z wymiany ciepła i masy do obliczeń inżynierskich.

Potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

Potrafi działać w sposób kreatywny, współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Jest gotów do analizy treści pozyskiwanych z różnych źródeł oraz do krytycznej oceny możliwości ich wykorzystania w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

W sytuacji zawieszenia funkcjonowania Uczelni poniższe formy zaliczenia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniających ich kontrolę.

Wykład - egzamin pisemny, złożony z 5 pytań, za które można uzyskać po 2 pkt, czyli 10 pkt. łącznie.

Na ocenę bardzo dobrą student powinien uzyskać 9,5-10,0 pkt

Na ocenę dobry plus 8,75-9,25 pkt

Na ocenę dobrą 7,75-8,5 pkt

Na ocenę dostateczny plus 7,00-7,50 pkt

Na ocenę dostateczną 6,00-6,75 pkt

Wynik poniżej 6 pkt oznacza ocenę niedostateczną.

Są dwa terminy egzaminu: egzamin w sesji egzaminacyjnej podstawowej i egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej.

Ćwiczenia laboratoryjne – podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (według Regulaminu studiów Politechniki Białostockiej można opuścić 3 godziny zajęć bez usprawiedliwienia, następne opuszczone godziny muszą być usprawiedliwione, inaczej student nie zalicza ćwiczeń), a także zaliczenie sprawdzianów cząstkowych przed każdym ćwiczeniem i wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz sprawozdań do każdego ćwiczenia przez zespół studentów.

Oceną końcową z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnia z ocen sześciu sprawdzianów cząstkowych.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych powinno być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Ćwiczenia audytoryjne – podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (według Regulaminu studiów Politechniki Białostockiej można opuścić 3 godziny zajęć bez usprawiedliwienia, następne opuszczone godziny muszą być usprawiedliwione, inaczej student nie zalicza ćwiczeń), a także zaliczenie sprawdzianu końcowego na ocenę dostateczną.

Na sprawdzianie końcowym są trzy zadania: jedno z przewodzenia ciepła, drugie z konwekcji, trzecie z przenikania ciepła, za które można uzyskać po 2 pkt, czyli 6 pkt. łącznie.

Na ocenę bardzo dobrą student powinien uzyskać 5,5-6,0 pkt

Na ocenę dobry plus 4,75-5,25 pkt

Na ocenę dobrą 3,75-4,5 pkt

Na ocenę dostateczny plus 3,00-3,50 pkt

Na ocenę dostateczną 2,00-2,75 pkt, przy czym warunkiem uzyskania tej oceny jest zrobienie jednego całego zadania, czyli nie mogą być zrobione dwa zadania w połowie, trzy zadania w jednej trzeciej itp.

Wynik poniżej 2 pkt oznacza ocenę niedostateczną. Niezrobienie jednego całego zadania również oznacza ocenę niedostateczną.

Są dwa terminy: zaliczenie i zaliczenie poprawkowe.

Zaliczenie i poprawa ćwiczeń audytoryjnych powinny być dokonane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Pieńkowski
Prowadzący grup: Cezary Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Pieńkowski
Prowadzący grup: Cezary Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Pieńkowski
Prowadzący grup: Cezary Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami inżynierskimi z zakresu wymiany ciepła i masy oraz elementami teorii wymiany ciepła w urządzeniach technicznych, układach i systemach w inżynierii rolno-spożywczej. Nauczenie metodologii obliczeń w zakresie zagadnień wymiany ciepła i masy, obliczeń parametrów cieplnych procesów i zagadnień cieplnych w urządzeniach i systemach w inżynierii rolno-spożywczej. Zapoznanie studentów z metodologią pomiarów cieplnych wielkości fizycznych.

Pełny opis:

Wykład: Podstawowe rodzaje wymiany ciepła. Strumień ciepła. Gęstość strumienia ciepła. Prawo Fouriera. Przewodność cieplna. Opór przewodzenia ciepła. Równanie różniczkowe nieustalonego przewodzenia ciepła. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną. Przewodzenie ciepła w prętach i żebrach. Powierzchnie ożebrowane. Nieustalone przewodzenie ciepła. Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień przewodzenia ciepła. Wymiana ciepła w płynach. Konwekcja wymuszona i swobodna. Przejmowanie ciepła. Prawo Newtona. Współczynnik przejmowania ciepła. Opór przejmowania ciepła. Liczby podobieństwa: Reynoldsa, Prandtla, Grashofa, Nusselta. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską. Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną. Rozkład temperatury w wymiennikach ciepła: współprądowym, przeciwprądowym i krzyżowym. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Podstawowe pojęcia i prawa promieniowania: Kirchhoffa, Lamberta, Plancka, Wiena, Stefana-Boltzmanna. Wymiana masy. Suszenie - proces równoczesnej wymiany ciepła i masy. Wykres i-x.

Ćwiczenia: Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną. Konwekcja wymuszona i swobodna. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską. Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wykres i-x. Nawilżanie powietrza. Suszenie wilgotnych materiałów.

Laboratorium: Ćw.1. Badanie wymiany ciepła przy konwekcji swobodnej. Ćw.2. Badanie rozkładu temperatury na powierzchni grzejnika. Ćw.3. Określenie temperatury pirometrem optycznym. Ćw.4. Pomiar współczynnika przenikania ciepła i mocy chwilowej grzejnika. Ćw.5. Określenie temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Lewicki P.P. (red): Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa, 2017. 2. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część II (Praca zbiorowa) Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000. 3. Pieńkowski C.A.: Przepływ ciepła i wymienniki. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2007. 4. Witrowa-Rajchert D. i Lewicki P.P. (red): Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2012. 5. Gajewski W. i inni (pod redakcją W. Gajewskiego): Laboratorium z termodynamiki i wymiany ciepła. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2005.

Literatura uzupełniająca: 1. Wierzbicka A., Biller E.: Wybrane procesy w technologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003. 2. Zadania projektowe z inżynierii procesowej (Praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009. 3. Glijer L.: Suszenie drewna i nie tylko. Wydawnictwo „Wieś jutra”, Warszawa, 2011. 4. Cengel Y.A., Ghajar A.J.: Heat and mass transfer: fundamentals and applications. McGraw-Hill, Singapore, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Pieńkowski
Prowadzący grup: Cezary Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami inżynierskimi z zakresu wymiany ciepła i masy oraz elementami teorii wymiany ciepła w urządzeniach technicznych, układach i systemach w inżynierii rolno-spożywczej. Nauczenie metodologii obliczeń w zakresie zagadnień wymiany ciepła i masy, obliczeń parametrów cieplnych procesów i zagadnień cieplnych w urządzeniach i systemach w inżynierii rolno-spożywczej. Zapoznanie studentów z metodologią pomiarów cieplnych wielkości fizycznych.

Pełny opis:

Wykład: Podstawowe rodzaje wymiany ciepła. Strumień ciepła. Gęstość strumienia ciepła. Prawo Fouriera. Przewodność cieplna. Opór przewodzenia ciepła. Równanie różniczkowe nieustalonego przewodzenia ciepła. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną. Przewodzenie ciepła w prętach i żebrach. Powierzchnie ożebrowane. Nieustalone przewodzenie ciepła. Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień przewodzenia ciepła. Wymiana ciepła w płynach. Konwekcja wymuszona i swobodna. Przejmowanie ciepła. Prawo Newtona. Współczynnik przejmowania ciepła. Opór przejmowania ciepła. Liczby podobieństwa: Reynoldsa, Prandtla, Grashofa, Nusselta. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską. Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną. Rozkład temperatury w wymiennikach ciepła: współprądowym, przeciwprądowym i krzyżowym. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Podstawowe pojęcia i prawa promieniowania: Kirchhoffa, Lamberta, Plancka, Wiena, Stefana-Boltzmanna. Wymiana masy. Suszenie - proces równoczesnej wymiany ciepła i masy. Wykres i-x.

Ćwiczenia: Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną. Konwekcja wymuszona i swobodna. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską. Przenikanie ciepła przez przegrodę cylindryczną. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wykres i-x. Nawilżanie powietrza. Suszenie wilgotnych materiałów.

Laboratorium: Ćw.1. Badanie wymiany ciepła przy konwekcji swobodnej. Ćw.2. Badanie rozkładu temperatury na powierzchni grzejnika. Ćw.3. Określenie temperatury pirometrem optycznym. Ćw.4. Pomiar współczynnika przenikania ciepła i mocy chwilowej grzejnika. Ćw.5. Określenie temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Lewicki P.P. (red): Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa, 2017. 2. Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego. Część II (Praca zbiorowa) Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000. 3. Pieńkowski C.A.: Przepływ ciepła i wymienniki. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2007. 4. Witrowa-Rajchert D. i Lewicki P.P. (red): Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2012. 5. Gajewski W. i inni (pod redakcją W. Gajewskiego): Laboratorium z termodynamiki i wymiany ciepła. Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2005.

Literatura uzupełniająca: 1. Wierzbicka A., Biller E.: Wybrane procesy w technologii żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2003. 2. Zadania projektowe z inżynierii procesowej (Praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009. 3. Glijer L.: Suszenie drewna i nie tylko. Wydawnictwo „Wieś jutra”, Warszawa, 2011. 4. Cengel Y.A., Ghajar A.J.: Heat and mass transfer: fundamentals and applications. McGraw-Hill, Singapore, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)