Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy organizacji pracy

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L4007A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji pracy
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie projektów oraz zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie relacji zachodzących w układzie człowiek-praca, czynników obciążających i sposobów zapobiegania zmęczeniu w pracy. Nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego. Zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna (wykład) wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna

Pełny opis:

Treści programowe:

Definicje oraz prawne postawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynniki zagrożeń w środowisku pracy. Identyfikacja zagrożeń za pomocą listy kontrolnej na wybranym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowisku pracy oraz środki kontroli ryzyka. Wypadek przy pracy i badania powypadkowe. Zapobieganie stratom w procesie pracy. System zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy według normy PN-18001. Polityka w zakresie BHP. Koszty BHP. Prawo i kodeks pracy. Definicje, cele i zakres ergonomii. Podstawowy układ ergonomiczny oraz charakterystyka elementów układu. Opracowanie układu ergonomicznego wybranego stanowiska pracy. Praca przy komputerze (zapobieganie powstawaniu zmęczenia podczas pracy).

Efekty kształcenia: umiejętność rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, ocena ryzyka oraz kontrola ryzyka na stanowisku pracy, umiejętność sporządzania protokołu wypadku przy pracy, zapoznanie się z kodeksem pracy,

Literatura:

a) podstawowa:

1.Ejdys J., U. Kobylińska, A. Lulewicz, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.

2.Ejdys J., A. Lulewicz, Zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.

3.Idczak D.: Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. ODiDK, Gdańsk 1999.

b) uzupełniająca:

1.PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. PKN 2004.

2.PN-N-18002: 2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. PKN 2000.

3.Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 1997 roku, Lasy Państwowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Sieniawski
Prowadzący grup: Ewelina Czwienczek, Waldemar Sieniawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Oksiejczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Rauba
Prowadzący grup: Krystyna Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Rauba
Prowadzący grup: Krystyna Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)