Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań i pomiarów właściwości fizyczno-chemicznych materiałów w technice

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: IB3002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań i pomiarów właściwości fizyczno-chemicznych materiałów w technice
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne doktoranckie III-go stopnia 2 rok 3 semestr
Przedmioty - INZ- stacjonarne - doktoranckie III - go stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami i zastosowaniem współczesnych metod fizykochemicznych do badań różnych materiałów w technice i budownictwie.

Pełny opis:

Podstawy fizykochemiczne oraz zastosowanie metod spektrometrii atomowej w badaniach materiałów budowlanych. Spektrometria absorpcyjna i emisyjna. Metody: ASA, fotometria płomieniowa, spektrografia: ICP i ICP-MS. Podstawy fizykochemiczne oraz zastosowanie wybranych metod spektroskopii cząsteczkowej: spektrofotometria UV/VIS, spektroskopia w podczerwieni i ramanowska. Podstawy teoretyczne i zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego i paramagnetycznego rezonansu elektronowego. Podstawy i wykorzystanie metod rentgenograficznych. Metody elektrochemiczne: potencjometria, konduktometria, polarografia i amperometria. Zastosowanie specyficznego oprogramowania do modelowania cząsteczek, oraz ich fragmentów, obliczeń kwantowo-mechanicznych związanych z projektowaniem prawdopodobnej struktury cząsteczek oraz ich wzajemnego oddziaływania. Metody chromatograficzne (GC, HPLC, TLC – podstawy, aparatura oraz przykłady zastosowań.

Literatura:

1.Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Praca zbiorowa pod redakcją J. Namieśnika, WNT, Warszawa 1998.

2.Z. Witkiewicz Z.: Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa 2005.

3.Cygański A.: Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, Warszawa 1999.

4.Namieśnik J, Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L.: Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa.

5.Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Praca zbiorowa pod redakcją W. Zielińskiego i A. Rajcy, WNT, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

- ma zaawansowaną wiedzę na temat podstawowych metod analitycznych w zakresie badań fizykochemicznych materiałów w budownictwie

- ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z prowadzeniem badań dotyczących oceny parametrów fizykochemicznych materiałów stosowanych w budownictwie

- potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny wyników badań, poddawać je analizie statystycznej w celu oceny ich przydatności i możliwości wykorzystania w praktyce

- rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, analizowania najnowszych osiągnięć związanych budownictwem;

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia przedmiotu - Metody badań i pomiarów właściwości fizyczno-chemicznych materiałów w technice

Laboratorium

Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student wykonuje 3 ćwiczenia praktyczne, pracując pojedynczo lub w grupach. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonych sprawozdań z przebiegu doświadczeń (każde po 5 punktów).

- student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

- student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

- student otrzymuje ocenę dostateczną +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

- student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym (71-80% punktów)

- student otrzymuje ocenę dobrą +, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

- student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów)

Wykład

Zaliczenie pisemne składa się z 4 pytań (po 10 pkt.) weryfikujących efekty kształcenia. Warunkiem koniecznym zdania egzaminu jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punków (20).

Pozostałe oceny zależą od jakości odpowiedzi na wybrane pytania.

Oceny końcowe: 3,0 (od 20 do 23 pkt.); 3,5 (od 24 do 27 pkt.); 4,0 (od 28 do 31 pkt); 4,5 (od 32 do 35 pkt.); 5,0 (od 36 do 40 pkt).

Zaliczenie pisemne trwa ok. 60 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Świderski
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Grzegorz Świderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Świderski
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Grzegorz Świderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Grzegorz Świderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Świderski
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Grzegorz Świderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Świderski
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Grzegorz Świderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Mariola Samsonowicz, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Samsonowicz
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Mariola Samsonowicz, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)