Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GS1108
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu

Ukształtowanie u osób studiujących kompetencji do rozumienia mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa oraz zmiany społecznej. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami socjologicznymi, umiejscowienie ich w praktyce społecznej. Wypracowanie u studentów umiejętności krytycznego myślenia. Uzyskanie zdolności do analizy i interpretacji współczesnych zjawisk społecznych, umiejętności ich właściwej klasyfikacji i obiektywnej oceny. Wyrobienie umiejętności określenia wzajemnych relacji w obrębie zachodzących zjawisk.

Wyrobienie nawyku kulturalnej i efektywnej wymiany poglądów, umiejętności wygłaszania i obrony własnych stanowisk, umiejętności słuchania i szacunku dla partnera dyskusji.

Metody dydaktyczne:

- metoda podawcza - wykład; analiza przypadków, analiza tekstów źródłowych

Pełny opis:

Treści programowe

1.Podstawy życia społecznego – biologiczne, demograficzne.

2.Proces tworzenia więzi społecznych.

3.Powstawanie grup społecznych: rodzaje (typologia) grup i ich charakterystyka; socjalizacja, kontrola społeczna.

4. Analiza struktury społecznej – pozycje społeczne, role społeczne; klasy i warstwy społeczne.

5.Dynamika społeczeństwa – stratyfikacja i ruchliwość społeczna.

6.Zróżnicowanie i nierówności społeczne.

7.Naród i procesy narodotwórcze.

8.Władza i polityka jako zjawiska społeczne.

9.Elity społeczne i polityczne – analiza i charakterystyka zjawiska.

10.Elity w państwie demokratycznym.

11.Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.

12.Przemiany społeczeństwa – zmiana społeczna, rozwój, postęp. 13.Społeczeństwo postindustrialne; procesy globalizacji we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, „Znak”, Kraków 2002;

2. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003;

4. Encyklopedia Socjologii, t. 1-5, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998

2. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1998

3. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1998

4. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000

5. J. Wiatr, Socjologia polityki, Wydawnictwa Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Student: posługuje się pojęciami socjologicznymi; zna mechanizmy przebiegu procesów społecznych; krytycznie ocenia i interpretuje w kontekście socjologicznym bieżące wydarzenia; hierarchizuje istotność zjawisk społecznych, stosuje zasady etyczne w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium ustne, dyskusja na zajęciach

kryteria oceniania - stopień osiągnięcia przez studenta poszczególnych efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Konopelko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Konopelko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konopelko
Prowadzący grup: Agnieszka Konopelko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borowska
Prowadzący grup: Alina Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borowska
Prowadzący grup: Alina Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Szydło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szydło
Prowadzący grup: Marcin Szczepański, Joanna Szydło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szczepański
Prowadzący grup: Marcin Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)