Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System zarządzania środowiskowego

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS111
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System zarządzania środowiskowego
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: teoria organizacji i zarządzania, znajomość zasad ochrony i kształtowania środowiska, rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju

Forma i warunki zaliczenia:pisemne zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest zdobycie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studium przypadków

Pełny opis:

Treści programowe: Charakterystyka nowoczesnych systemów zarządzania organizacją według międzynarodowych standardów ISO. Elementy systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14001. Identyfikacja aspektów środowiskowych, jako podstawowy element planowania systemu zarządzania środowiskowego. Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Procedury auditu systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 19011. Dokumentacja systemu. Koszty i korzyści związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego. Procedura certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego. Metody i wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej inwestycyjnej i operacyjnej.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Norma PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania

b) uzupełniająca:

1. Norma PN-ISO 14004:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających

2. Norma PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego

Efekty uczenia się:

zdobycie teoretycznej wiedzy dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001 oraz przygotowanie, w ramach zajęć projektowych, do wdrażania takiego systemu w jednostkach samorządu terytorialnego i innych organizacjach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne, projekt - korekty, obrona, prezentacja i dyskusja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Broniewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Broniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Broniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)