Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS106
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczemia - zaliczenie pisemne oraz opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią w kontekście założeń oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia audytoryjne

Pełny opis:

Treści programowe:

Przestrzeń UE a przestrzeń globalna. Spójność terytorialna UE. Podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną UE – rola regionów, rola państw, rola UE. Planowanie rozwoju regionalnego na poziomie Wspólnot. Euroregiony. Instrumenty polityki przestrzennej UE. Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON).

Efekty kształcenia:

Student umie scharakteryzować problemy przestrzeni europejskiej,okreśilć podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną UE oraz omówić instrumenty polityki przestrzennej UE.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, Maj 2007. 2. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej, COM (2008) 616, Bruksela 06.10.2008. 3. J. Szlachta, Rola Polski w przestrzeni europejskiej (w świetle dokumentów programowych UE), KPZKPAN 2008. 4. L. Rajca, Samorząd Terytorialny w Europie Zachodniej, Wyd. Elipsa, Warszawa 2010. 5.J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Samorząd w Polsce i Europie, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008.

b) uzupełniająca:

1. M.Czornik (red.), Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010. 2.K.Kociubiński, Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiejna tle funkcjonowania samorządów innych państw UE, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)