Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administrowanie budynkami - przedmiot do wyboru Vd

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: GN5141A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administrowanie budynkami - przedmiot do wyboru Vd
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Formy zajęć: Wykład i ćwiczenia projektowe

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z „życiem” obiektu budowlanego tzn. jego eksploatacją. Zapoznanie z zagadnieniami, które wpływają na utrzymanie budynku w jak najdłuższym czasie w poprawnej kondycji technicznej i eksploatacyjnej.

Metody dydaktyczne:

wykłady w formie prezentacji multimedialnych, prezentacje studentów, dyskusje, pogadanki.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wprowadzenie – uczestnicy procesu budowlanego, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych; ich prawa i obowiązki. Różne sposoby zarządzania: wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa.

Eksploatacja budynków; określenia dotyczące napraw i wzmocnień.Koszty eksploatacji budynków w rozbiciu na różne składniki,ich zależność od stanu technicznego budynku.

Akty prawne i przepisy dotyczące eksploatacji, remontów i modernizacji budynków. Przetargi na roboty konserwacyjne, remonty i/lub modernizację.

Rodzaje remontów, dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz robót remontowo – budowlanych, programowanie remontów, rola przeglądów okresowych i napraw. Zmiany sposobu użytkowania obiektów i ich wpływ na eksploatację budynku.

Remonty i wzmacnianie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie i metodami uprzemysłowionymi (wzmacnianie i naprawa ścian, elementów zewnętrznych, wewnętrznych). Naprawy budynków drewnianych. Eksploatacja obiektów zabytkowych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Rudziński L.: Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006

2. Frossel F.: Osuszanie murów i renowacja piwnic. POLCE Warszawa, 2007

3. Zaleski S.: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik Arkady 2001 4. Buczkowski W. (red): Budownictwo ogólne. Tom 4. Arkady 2009.

b) uzupełniająca:

1.Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji. Arkady 1982

2. Lichołai L. (red.): Budownictwo ogólne. Tom 3. Arkady 2008

3. Carles Broto, New housing concepts/work conception, Barcelona: Leading International Publishing Group, 2002

Efekty uczenia się:

tudent:

identyfikuje i określa uszkodzenia budynku,

przedstawia szczegółowo rysunki techniczne budynku,

przedstawia szczegółowo zakres remontu i modernizacji części

budynku,

diagnozuje stan techniczny obiektu,

proponuje i analizuje metody naprawcze,

wykonuje przedmiar i kosztorys robót remontowych,

potrafi korzystać z internetowych i innych źródeł baz danych,

potrafi określić wymagnia BHP robót remontowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

zaliczenie pisemne na ocenę:

5,0 - 91 - 100%

4,5 - 81 - 90%

4,0 - 71 - 80%

3,5 - 61 - 70%

3,0 - 50 - 60%

Ćwiczenia:

średnia arytmetyczna z ocen za:

wykonanie zadania projektowego, obronę oraz zaliczenie 3 korekt

prezentacja i wykonanie wybranego jednego tematu.

I tak ocena ostateczna z ćwiczeń:

od 3,00 do 3,25 - 3,0 (dostateczny)

od 3,26 do 3,75 - 3,5 (dostateczny plus)

od 3,76 do 4,25 - 4,0 (dobry)

od 4,26 do 4,50 - 4,5 (dobry plus)

powyżej 4,51 - 5,0 (bardzo dobry)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Falkowski, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)