Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie i akumulacja energii

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BD6012
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie i akumulacja energii
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne doktoranckie III-go stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Wymagania:

Mechanika płynów Ś13012
Podstawy ogrzewnictwa Ś15023
Podstawy wentylacji i klimatyzacji Ś16028
Wymiana ciepła Ś14020

Założenia (prorekwizyty):

Mechanika płynów Ś13012
Podstawy ogrzewnictwa Ś15023
Podstawy wentylacji i klimatyzacji Ś16028
Wymiana ciepła Ś14020

Skrócony opis:

Nauczenie metod pozyskiwania i akumulacji energii. Wykształcenie umiejętności wyboru alternatywnych rozwiązań technicznych.

Pełny opis:

Rodzaje i źródła energii. Metody pozyskiwania energii. Pasywne systemy magazynowania ciepła w budynkach: z bezpośrednim pochłanianiem ciepła, z pośrednim pochłanianiem ciepła, z wyizolowanym magazynem energii cieplnej. Stawy słoneczne bez zasolenia, z gradientem zasolenia. Charakterystyka magazynów energii słonecznej z magazynowaniem krótkoterminowym i z magazynowaniem długoterminowym. Magazynowanie energii z wykorzystaniem zjawiska przemiany fazowej i reakcji chemicznych. Magazynowanie poprzez energię na kinetyczną. Wykorzystanie energii elektrycznej do produkcji wodoru.

Literatura:

[1] Chwieduk D. Energetyka Słoneczna Budynku. Arkady, 2011, Warszawa.

[2] Domański R. Magazynowanie energii cieplnej. PWN, Warszawa 1990.

[3] Pluta Z. Słoneczne instalacje energetyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Warszawa 2008.

[4] Energy Storage - Technologies and Applications

[5] Edited by Ahmed Faheem Zobaa, Publisher: InTech 2013, under CC BY 3.0 license (open access book).

[6] Edited by Jonathan M. Bowen. Energy Storage: Issues and Applications. Nova Science Publishers, Incorporated, 2011

Efekty uczenia się:

Doktorant ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z pozyskiwaniem i akumulacją energii, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.

Doktorant potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji;

Doktorant potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z pozyskiwaniem i akumulacją energii.

Doktorant potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami na zajęciach w trakcie realizowania ćwiczenia projektowego, egzamin.

Przedstawienie kolejnych etapów projektu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz zgromadzonych dokumentów.

Wykonanie pracy projektowej.

Obrona sporządzonego projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 5 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 5 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Żukowski
Prowadzący grup: Mirosław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)