Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika budowli

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B04384
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika budowli
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-go stopnia 2 rok 4 semestr
Strona przedmiotu: http://materialy.wb.pb.edu.pl/michalbaszen
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów Mechanika Teoretyczna, Wytrzymałość Materiałów

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin dwuczęściowy (zadania i teoria), zaliczenie po zdobyciu ponad 50% punktów.

Ćwiczenia audytoryjne - cztery kolokwia, zaliczenie po zdobyciu ponad 50% punktów.

Ćwiczenia projektowe - cztery projekty, aktywność na zajęciach oraz zaliczenie końcowe, zaliczenie po zdobycie 60% możliwych punktów za projekty i pracę na zajęciach oraz zaliczenie końcowe przedmiotu.

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania konstrukcji niewyznaczalnych (metody sił, przemieszczeń oraz Crossa). Nauczenie obliczania reakcji, sił wewnętrznych oraz przemieszczeń wykorzystując linie wpływu. Przedstawienie sposobu określenia stateczności układów prętowych. Zapoznanie z podstawami dynamiki układów prętowych.

Metody dydaktyczne

wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia projektowe

Pełny opis:

Treści programowe

Układy prętowe statycznie wyznaczalne - siły przekrojowe, linie wpływu. Analiza statyczna układów niewyznaczalnych - metoda sił, metoda przemieszczeń, metoda Crossa. Linie wpływu wielkości statycznych i przemieszczeń w układach niewyznaczalnych. Stateczność układów prętowych. Wyznaczanie obciążeń krytycznych. Teoria drugiego rzędu. Dynamika układów prętowych o skończonej liczbie stopni swobody.

Efekty kształcenia

Student identyfikuje i opisuje pracę konstrukcji prętowych, zachowanie konstrukcji w zakresie statyki, dynamiki i stateczności, rozwiązuje proste i bardziej złożone konstrukcje prętowe wykorzystując metodę sił lub metodę przemieszczeń, stosuje linie wpływowe do określenia wielkości sił przekrojowych, reakcji podporowych oraz przemieszczeń w układach wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Literatura:

a) podstawowa:

-Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli t.1. PWN, Warszawa 1989.

-Krętowska J. Baszeń M.: Mechanika budowli w przykładach: Płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami; Metoda sił. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2008.

-Dyląg Z. Krętowska J.: Mechanika budowli w przykładach: Płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami; Metoda przemieszczeń; Metoda Crossa. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.

b) uzupełniająca:

-Praca zbiorowa: Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego (t.I + t.II). Arkady, Warszawa 1984.

-Cywiński Z.: Mechanika budowli w zadaniach, t.1: Układy statycznie wyznaczalne; t.2: Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN, Warszawa-Poznań, 1976.

-Rakowski J.: Mechanika budowli - zadania, cz.I, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

-Carpintieri A.: Structural mechanics: a unified approach. Taylor & Francis, Milton Park, Abingdon, Oxon 1997 (digital version 2006).

Efekty uczenia się:

EK1 identyfikuje i opisuje pracę konstrukcji prętowych (K_W05)

EK2 identyfikuje i opisuje zachowanie konstrukcji w zakresie statyki, dynamiki i stateczności (K_W06, K_U12)

EK3 rozwiązuje proste i bardziej złożone konstrukcje prętowe wykorzystując metodę sił (K_U10, K_U11)

EK4 rozwiązuje proste i bardziej złożone konstrukcje prętowe wykorzystując metodę przemieszczeń (K_U10, K_U11)

EK5 stosuje linie wpływowe do określenia wielkości sił przekrojowych, reakcji podporowych oraz przemieszczeń w układach wyznaczalnych i niewyznaczalnych (K_U11)

EK6 uzasadnia zaprezentowane rozwiązanie obliczanej konstrukcji(K_K01, K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i audytoryjnych na ocenę co najmniej dostateczną.

Egzamin składa się z dwóch części pisemnych: części zadaniowej i części teoretycznej.

Część zadaniowa:

- należy rozwiązać 2 zadania z 3 przedstawionych do wyboru, za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 30pkt, razem jest do zdobycia 60pkt.

Część teoretyczna:

- składa się z 4 pytań z 36 oraz 1 pytania z 8, po 8pkt za każde pytanie - w sumie można zdobyć maksymalnie 40pkt. Brak odpowiedzi na ostatnie pytanie (1 z 8) skutkuje niezaliczeniem egzaminu.

Ogólna liczba punktów do zdobycia na egzaminie: 100pkt.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie ponad 50% punktów z egzaminu lub ponad 50% punktów (łącznie) z egzaminu oraz punktów bonusowych.

Punkty bonusowe:

Jest to suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach audytoryjnych (mnożona razy współczynnik korekcyjny 1.4) oraz suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach projektowych (mnożona przez współczynnik korekcyjny 0.6).

Punkty bonusowe dodawane są do punktów uzyskanych podczas egzaminu. Suma punktów decyduje o ocenie końcowej, według punktacji zamieszczonej poniżej.

Punktów bonusowych nie mogą uzyskać osoby, które:

- zaliczyły ćwiczenia na kolokwium nr 5,

- miały ogółem więcej niż 3 nieobecności (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione),

- oddały dowolny projekt po terminie,

- uzyskały z projektu mniej niż 30,0pkt.

Zaliczenie egzaminu bez punktów bonusowych:

ocena 5.0 - (90.5-100.0pkt)

ocena 4.5 - (80.5-90.0pkt)

ocena 4.0 - (70.5-80.0pkt)

ocena 3.5 - (60.5-70.0pkt)

ocena 3.0 - (50.5-60.0pkt)

Zaliczenie egzaminu z punktami bonusowymi

* tylko cześć zadaniowa i punkty bonusowe

ocena 5.0 - (145.1-160.0pkt)

ocena 4.5 - (130.1-145.0pkt)

ocena 4.0 - (115.1-130.0pkt)

ocena 3.5 - (100.1-115.0pkt)

* część zadaniowa, teoretyczna oraz punkty bonusowe

ocena 5.0 - (180.1-200.0pkt)

ocena 4.5 - (160.1-180.0pkt)

ocena 4.0 - (140.1-160.0pkt)

ocena 3.5 - (120.1-140.0pkt)

ocena 3.0 - (100.1-120.0pkt)

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Warunkiem zaliczenie jest napisanie czterech kolokwiów i zdobycie odpowiedniej liczby punktów.

Za kolokwia można zdobyć odpowiednio:

kolokwium nr 1 - 12 pkt

kolokwium nr 2 - 14 pkt

kolokwium nr 3 - 13 pkt

kolokwium nr 4 - 11 pkt

Ocena końcowa zależna jest od liczby uzyskanych punktów:

ocena 5.0 - (45.5-50.0pkt)

ocena 4.5 - (40.5-45.0pkt)

ocena 4.0 - (35.5-40.0pkt)

ocena 3.5 - (30.5-35.0pkt)

ocena 3.0 - (25.5-30.0pkt)

Terminy poszczególnych kolokwiów (w zależności od grupy):

Kolokwium nr 1: (4 zajęcia)

Kolokwium nr 2: (8 zajęcia)

Kolokwium nr 3: (11 zajęcia)

Kolokwium nr 4: (14 zajęcia)

Każde kolokwium poprawiane może być tylko raz. Deklaracja poprawy jest wiążąca. Do wyliczenia ostatecznej liczby punktów z ćwiczeń przyjmuje się punkty uzyskane z poprawy, a dla osób które zrezygnowały z poprawy przyjmuje się punkty z podejścia podstawowego.

Terminy kolokwiów poprawkowych (w zależności od grupy):

Kolokwium nr 1: (6 tydzień zajęć).

Kolokwium nr 2: (10 tydzień zajęć)

Kolokwium nr 3: (13 tydzień zajęć)

Kolokwium nr 4: (15 zajęcia)

Kolokwium nr 5: (ostatni dzień semestru) *

*) kolokwium dodatkowe składające się z 4 zadań (po jednym z każdego wcześniejszego kolokwium) piszą zadeklarowane osoby, które uzyskały 15-25pkt

ĆWICZENIA PROJEKTOWE

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie czterech zadań projektowych, zdobycie wymaganej liczby punktów oraz obrona wykonanych projektów.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze.

Na projekcie można zdobyć odpowiednio:

- praca na zajęciach (2-13 tydzień) - 1.5pkt (max. 18.0pkt),

- projekt (projekty nr 1 / nr 2 / nr 3A / nr 3B) - 8.0pkt (max. 32.0pkt).

Maksymalna ocena końcowa zależna jest od liczby uzyskanych punktów oraz obrony wykonanych projektów:

ocena 5.0 - (47.5-5.00pkt)

ocena 4.5 - (43.0-47.0pkt)

ocena 4.0 - (38.0-42.5pkt)

ocena 3.5 - (33.0-37.5pkt)

ocena 3.0 - (30.0-32.5pkt)

Ocena końcowa może być niższa niż wynika z liczby uzyskanych punktów w przypadku, gdy podczas obrony projektów student nie będzie potrafił wykazać się zadowalającą znajomością zagadnień obejmujących wykonany projekt.

Prowadzący może zwolnić studenta z zaliczenia projektu w przypadku uzyskania z odpowiedniego kolokwium co najmniej 50% punktów.

Punkty za pracę na zajęciach można zdobyć uczestnicząc w ćwiczeniach, każda nieobecność powoduje brak punktów za dane zajęcia. Zajęcia można odrobić z inną grupą (u dowolnego prowadzącego w uzgodnieniu z prowadzącym z którym ma się projekt).

Terminy oddania poszczególnych zadań projektowych:

Projekt nr 1: początek 5 zajęć

Projekt nr 2: początek 9 zajęć

Projekt nr 3A: początek 12 zajęć

Projekt nr 3B: koniec 14 zajęć

W przypadku oddania dowolnego projektu po wyznaczonym terminie lub uzyskania mniejszej liczby punktów niż 30.0, student uzyskuje ocenę końcową tylko na podstawie obrony wykonanych projektów, podczas której wykazuje się umiejętnością rozwiązania zadań o poziomie trudności nie wyższym niż wykonywanych w bronionych projektach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Monika Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Monika Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Monika Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Monika Mackiewicz, Sandra Mlonek, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Sandra Mlonek, Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Michał Baszeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baszeń
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Monika Mackiewicz, Adam Walendziuk, Anna Żakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)