Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia i zarządzanie w AK

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06037
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia i zarządzanie w AK
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi środowiska naturalnego, metodami jego wyceny oraz pokryciem kosztów wynikajacych z zanieczyszczenia środowiska. Zakres kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej dotyczącej środowiska naturalnego, oraz obowiazujące dokumenty i procedury postępowania administracyjnego.

Pełny opis:

Planowanie przestrzenne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Polityka przestrzenna państwa. Planowanie przestrzenne na szczeblu centralnym i regionu. Planowanie przestrzenne na szczeblu miasta i gminy. Ochrona przyrody i ochrona krajobrazu w planach zagospodarowania przestrzennego. Procedury administracyjne w planowaniu przestrzennym. Udział społeczeństwa w procedurach planowania przestrzennego. Dokumenty i opracowania, niezbędne w procesie planowania przestrzennego na różnych szczeblach wykonywania planu.

1. Wybrane zagadnienia z ustawy "prawo ochrony środowiska".

2. Zasady zarządzania obszarami i obiektami objętymi ochroną prawną.

3. Dokumentacje związane z planowaniem przestrzennym.

4. Procedury administracyjne i zakres wykonywania dokumentacji "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

5. Procedury administracyjne i zakres wykonywania "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

6. Lokalizacja inwestycji celu publicznego - wymogi i procedury administracyjne.

7. Obszary ograniczonego użytkowania, strefy przemysłowe.

8. Pozwolenie na budowę - zakres wniosku i procedury administracyjne.

9. Roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę i roboty wymagające zgłoszenia.

10. Kataster wodny.

11. Koszty i korzyści zarządzania środowiskowego.

12. Przegląd środowiskowy w systemie ISO 14000.

13. Ocena efektów działalności środowiskowej ISO 14000.

14. Procedury i zarządzanie jakością ISO 9000.

15. Sprawdzian wiadomości.

Literatura:

1. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wyd. ARIES 2000.

2. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck 2002.

3. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., (Ochrona środowiska, Wyd. Ekonomiczne 2001.

4. Marszałek-Kawa J., Lutrzykowski A., Samorzad terytorialny w Polsce i w Europie. Wyd. Adam Marszałek 2008.

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, metodami jego wyceny oraz o kosztach środowiskowych.

2. Ma wiedzę w zakresie kompetencji organów administracji, dokumentach i procedurach postępowania administracyjnego.

3. Potrafi sporządzić niektóre dokumenty do uzyskania pozwolenia,

4. Potrafi wskazać ścieżkę postępowania administracyjnego.

5. Ma świadomość konieczności dostosowania funkcji obiektów inżynierskich do wymogów środowiska i obowiązujących przepisów prawa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Posiada znajomość podstaw teoretycznych zagadnienia.

2. Potrafi dobrać własciwe metody oceny lub waloryzacji.

3. Potrafi przeprowadzić poprawnie wycene elementu środowiska.

4. Potrafi w sposób właściwy wykonać dokumentację.

5. Potrafi przeprowadzić postępowanie administracyjne.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Jaros
Prowadzący grup: Henryk Jaros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi środowiska naturalnego, metodami jego wyceny oraz pokryciem kosztów wynikajacych z zanieczyszczenia środowiska. Zakres kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej dotyczącej środowiska naturalnego, oraz obowiazujące dokumenty i procedury postępowania administracyjnego.

Pełny opis:

Planowanie przestrzenne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Polityka przestrzenna państwa. Planowanie przestrzenne na szczeblu centralnym i regionu. Planowanie przestrzenne na szczeblu miasta i gminy. Ochrona przyrody i ochrona krajobrazu w planach zagospodarowania przestrzennego. Procedury administracyjne w planowaniu przestrzennym. Udział społeczeństwa w procedurach planowania przestrzennego. Dokumenty i opracowania, niezbędne w procesie planowania przestrzennego na różnych szczeblach wykonywania planu.

Wybrane zagadnienia z ustawy "prawo ochrony środowiska".

Zasady zarządzania obszarami i obiektami objętymi ochroną prawną.

Dokumentacje związane z planowaniem przestrzennym.

Procedury administracyjne i zakres wykonywania dokumentacji "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

Procedury administracyjne i zakres wykonywania "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - wymogi i procedury administracyjne.

Obszary ograniczonego użytkowania, strefy przemysłowe.

Pozwolenie na budowę - zakres wniosku i procedury administracyjne.

Roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę i roboty wymagające zgłoszenia.

Kataster wodny.

Koszty i korzyści zarządzania środowiskowego.

Przegląd środowiskowy w systemie ISO 14000.

Ocena efektów działalności środowiskowej ISO 14000.

Procedury i zarządzanie jakością ISO 9000.

Literatura:

1. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wyd. ARIES 2000.

2. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck 2002.

3. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., (Ochrona środowiska, Wyd. Ekonomiczne 2001.

4. Marszałek-Kawa J., Lutrzykowski A., Samorzad terytorialny w Polsce i w Europie. Wyd. Adam Marszałek 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)