Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia architektury polskiej 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AUI3025
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia architektury polskiej 1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARCH stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Przedmioty - ARCH8 stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Forma przestrzenna, stylistyka i cechy swoiste średniowiecznej i nowożytnej architektury polskiej. Analiza obrazu historycznej architektury na ziemiach polskich i jej związków z architekturą europejską. Umiejętność porównawczej analizy formalnej polskiej architektury średniowiecznej i nowożytnej.

Pełny opis:

Architektura wczesnego, dojrzałego i późnego romanizmu na ziemiach polskich. Kościoły i klasztory cysterskie. Specyfika regionalna sakralnej architektury gotyckiej. Architektura mieszczańska późnego gotyku. Średniowieczna architektura obronna i uwarunkowania fizjograficzne jej typologii. Architektura nowożytna: renesans wawelski i warsztaty włoskie. Architektura renesansowa w 2 poł. XVI w. Manieryzm - rodzaje i odmiany terytorialne. Budownictwo cechowe i warsztaty prowincjonalne w 1p. XVII w. Architektura wczesnego baroku. Między zamkiem a pałacem - przemiany architektury rezydencjonalnej w 1 poł. XVII w. Architektura dojrzałego baroku 2 poł. XVII w. Późny barok i rokoko za Sasów. Barok wileński i jego specyfika.

Literatura:

Architektura gotycka w Polsce (pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego), Warszawa 1995;Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Gedig B/ (red.), Wrocław 2004; Kozakiewiczowie H., S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976; Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, t. 1-4,Warszawa 1990;Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1994;Miłobędzki A., Architektura polska XVII w., Warszawa 1975; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w (pod red. M.Walickiego), Warszawa 1971;Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów: zarys dziejów, Warszawa 1993. Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 2000;Tatarkiewicz W. O sztuce polskiej XVII i XVIII w. Warszawa 1966;

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu historii architektury średniowiecznej i

nowożytnej polskiej, zna uwarunkowania kulturowe budowy form architektonicznych oraz potrafi dokonać analizy i ocenić wartość dzieła z perspektywy kulturowej i w kontekście architektury powszechnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny i ustny

Ćwiczenia: sprawdziany rysunkowe, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tejszerska
Prowadzący grup: Anna Tejszerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Tomasz Dziubecki, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Tomasz Dziubecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dolistowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dolistowska, Agata Szmitkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)