Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobraz kulturowy

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AK1S51047
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajobraz kulturowy
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Tryb prowadzenia:

Lektura monograficzna

Skrócony opis:

Przekazanie szczegółowej wiedzy na temat historii, przemian i zróżnicowania krajobrazu kulturowego oraz zasad jego ochrony. Wykształcenie umiejętności analizy i charakterystyki krajobrazu kulturowego. Wykształcenie umiejętności stosowania zasad ochrony krajobrazu kulturowego w praktyce

Pełny opis:

Związek naturalnych i kulturowych elementów krajobrazu. Wpływ warunków naturalnych na charakter osadnictwa. Kształtowanie się krajobrazu kulturowego pod wpływem różnych form gospodarki człowieka. Historia kulturowych przemian krajobrazu Polski: krajobraz w neolicie; przemiany krajobrazu kulturowego od wczesnego średniowiecza po wiek XX. Historia osadnictwa; typy układów osadniczych. Procesy kształtujące współczesny krajobraz kulturowy: urbanizacja, industrializacja, przemiany krajobrazu wiejskiego. Elementy tradycyjnego krajobrazu kulturowego. Różne typy obiektów zabytkowych w krajobrazie. Krajobraz kulturowy różnych części Europy Środkowej, Polski i regionu północno-wschodniego. Formy i metody ochrony krajobrazu kulturowego. Rewitalizacja krajobrazu kulturowego. Podstawy prawne ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce i w Europie; aspekty społeczne z tym związane. Inwentaryzacja elementów kulturowych krajobrazu zapisanych w rzeźbie terenu. Ocena krajobrazu kulturowego fragmentu miasta

Literatura:

"1) Pawłowska K., Swaryczewska M. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Wydaw. UJ, Kraków 2002; 2) Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2002-2011;

3) Myga-Piątek U. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski. Katowice 2012"

Efekty uczenia się:

kolokwium zaliczeniowe; ocena sprawozdań w formie analiz i prezentacji

kolokwium zaliczeniowe; ocena sprawozdań w formie analiz i prezentacji

kolokwium zaliczeniowe; ocena sprawozdań z ćwiczeń i zadań domowych

ocena sprawozdań w formie analiz i prezentacji

ocena sprawozdań w formie analiz i prezentacji

ocena sprawozdań w formie analiz i prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

wykład - kolokwium zaliczeniowe (zaliczenie pow. 50% punktów)

ćwiczenia terenowe - Udział w: ćwiczeniach terenowych, opracowanie sprawozdań z zajęć w postaci multimedialnej

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)