Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane technologie materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: L22242
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane technologie materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD-KB niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technologiami produkcji materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych. Nauczenie metod obliczania zapotrzebowania na materiały i surowce oraz sporządzania i weryfikacji schematów technologicznych procesu produkcyjnego. Wykształcenie umiejętności krytycznego wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych.

Pełny opis:

Ogólne zagadnienia przemysłowej produkcji wyrobów budowlanych. Technologia produkcji prefabrykatów z betonu. Technologia produkcji ceramiki budowlanej. Technologia produkcji wyrobów budowlanych z betonu komórkowego. Technologia produkcji wapienno-piaskowych elementów budowlanych. Technologia produkcji prefabrykatów metalowych. Technologia produkcji prefabrykatów drewnianych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Procesy przemysłowe w budownictwie mieszkaniowym. Arkady. Warszawa 1980.

2. Bołtryk M., Gusiew B.: Technologia formowania prefabrykatów betonowych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1990.

3. Szymański E.: Technologia materiałów budowlanych-działy wybrane. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2003.

4. Wolfke S.: Technologia wyrobów wapienno-piaskowych. Arkady, Warszawa, 1986.

Literatura uzupełniająca:

1.Skalamowski W.: Technologia materiałów budowlanych. Arkady, Warszawa, 1972.

2. Dom z betonu komórkowego. Poradnik pod redakcją J. Widery. WACETOB, Warszawa, 1993.

3. Jatymowicz H., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G.: Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Arkady, Warszwa 1980.

4. Ceramics International, Elsever Science. 5. Construction and Building Materials. Elsevier Science.

Efekty uczenia się:

EK1 klasyfikuje, identyfikuje i omawia szczegółowo procesy technologiczne

EK2 omawia i dobiera maszyny i urządzenia w procesie produkcyjnym

EK3 sporządza i analizuje schemat technologiczny procesu produkcyjnego

EK4 określa i oblicza zapotrzebowanie na surowce i materiały

EK5 projektuje i weryfikuje operacje procesów produkcyjnych

EK6 planuje, przeprowadza i krytycznie interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

EK7 potrafi dokonać interpretacji i krytycznej oceny informacji uzyskanych z internetowych i innych źródeł baz danych

EK8 potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia projektowe

Wykonanie projektu technologiczno-organizacyjnego wytwórni stałej dla zadanego asortymentu. Uzyskać można maksymalnie 100 punktów.

Korekta 1 – max 20 punktów

Korekta 2 – max 20 punktów

Korekta 3 – max 20 punktów

Zaliczenie ustne i obrona projektu – max 40 punktów.

Zajęcia laboratoryjne

Udział w wykonywaniu wszystkich 10 ćwiczeń laboratoryjnych, sporządzenie sprawozdania z każdego ćwiczenia oraz zaliczenie na ocenę (sprawdzian pisemny) każdego ćwiczenia. Uzyskać można maksymalnie 100 punktów.

Wykonanie sprawozdania z Ćwiczenia laboratoryjnego – max 3 punkty

Zaliczenie pisemne Ćwiczenia laboratoryjnego – 3-5 punktów

Ocena udziału w Ćwiczeniu laboratoryjnym w ciągu semestru – max 2 punkty

Wykład

Egzamin pisemny obejmujący wszystkie zagadnienia ujęte w programie przedmiotu.

Z egzaminu uzyskać można maksymalnie 100 punktów.

0 – 50 punktów – 2,0 (niedostateczny)

51 – 60 punktów – 3,0 (dostateczny)

61 – 70 punktów – 3,5 (dostateczny plus)

71 – 80 punktów – 4,0 (dobry)

81 – 90 punktów – 4,5 (dobry plus)

91 – 100 punktów – 5,0 (bardzo dobry)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lelusz
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)