Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie zintegrowane na terenach zurbanizowanych - przedmiot do wyboru

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GS7153A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie zintegrowane na terenach zurbanizowanych - przedmiot do wyboru
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z wieloaspektowością procesu planowania przestrzennego na obszarze zurbanizowanym o złożonej strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Nauczenie metody etapowania prac analityczno - projektowych w planowaniu przestrzennym. Wykształcenie umiejętności analizy i oceny krytycznej zastanych uwarunkowań przestrzennych oraz podejmowania działań projektowych i rozumienia ich skutków przestrzennych, ekonomicznych, społecznych i innych. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

Pełny opis:

Zintegrowanie projektowania architektoniczno - budowlanego oraz urbanistyczno – planistycznego na obszarach zurbanizowanych o zdefiniowanej strukturze funkcjonalno – przestrzenne. Zasady przygotowania opracowań planistycznych dla terenów zurbanizowanych o złożonej strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Zasady projektowania w kontekście struktur istniejących. Zasady dostosowania programu funkcjonalno – przestrzennego istniejącej struktury do aktualnych i prognozowanych potrzeb. Zasady dostosowania istniejących obiektów architektonicznych do współczesnych potrzeb użytkowych.

Literatura:

1. Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Politechnika Krakowska, Kraków 2006; 2. Gronostajska B.E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970 – 1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007; 3. Korzeniewski W., Projektowanie mieszkań, POLCEN, Warszawa 2011; 4. Podolak S., O kształtowaniu ładu przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1993; 5. Spiška I., Hojsik I., Moravčik V., Valášek J., Sudek Z., Nasz dom. Architektura, konstrukcja, instalacje, działka, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1982;

Efekty uczenia się:

Student:

- Opracowuje wieloaspektowe analizy obszaru zurbanizowanego o zdefiniowanej, złożonej strukturze funkcjonalno – przestrzennej

- Ocenia w kontekście potrzeb użytkowych i estetycznych analizowany obszar i obiekty architektoniczne

- Opracowuje wytyczne architektoniczno – budowlane oraz urbanistyczno – planistyczne dla analizowanego obszaru

- Sporządza koncepcję urbanistyczną waloryzacji opracowywanego obszaru

- Sporządza projekt mpzp opracowywanego obszaru

- Sporządza koncepcję rewitalizacji architektonicznej (funkcjonalnej) wybranego obiektu

- Rozumie potrzebę działań zintegrowanych w procesach planistycznych, których celem jest podniesienie jakości środowiska zurbanizowanego

- Prezentuje i wyjaśnia zaproponowane rozwiązania projektowe przedstawiając ich walory użytkowe, estetyczne i ekonomiczne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne i ustne Ćwiczenia – praca semestralna (prezentacja, dyskusja) Projekt – opracowanie projektowe ( prezentacja, dyskusja)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matys
Prowadzący grup: Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matys, Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Jolanta Niedzielko, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko, Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko, Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Jerzy Tokajuk, Jerzy Tokajuk, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)