Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika Gruntów

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: B05133
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika Gruntów
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z matematyki, geologii inżynierskiej oraz wytrzymałości materiałów

Forma i warunki zaliczenia: wykład - egzamin pisemny i ustny; ćwiczenia laboratoryjne - test końcowy, zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności identyfikacji podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli, ustalania parametrów geotechnicznych gruntu, rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, wyznaczania osiadania podłoża i sprawdzania stateczności skarp.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne - praca w zespołach

Pełny opis:

Treści programowe: Elementy gruntoznawstwa. Podstawy teoretyczne mechaniki gruntów. Cechy gruntu jako ośrodka trójfazowego. Ściśliwość gruntu. Mechanizmy niszczenia gruntu. Hipotezy wytrzymałościowe. Modele konstytutywne gruntów. Stany graniczne gruntów. Woda w gruncie. Wysadziny i przełomy. Filtracja. Stateczność skarp i zboczy. Budowa i kontrola jakości wykonania nasypu. Naprężenia w podłożu. Osiadania podłoża. Parcie gruntu.

Efekty kształcenia: uzyskanie wiedzy i umiejętności identyfikacji podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli, ustalania parametrów geotechnicznych gruntu, rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, wyznaczania osiadania podłoża i sprawdzania stateczności skarp.

Literatura:

a) podstawowa:

Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 2000,

Pisarczyk S.:Mechanika gruntów, Wyd. Politechniki Warszawskiej, W-wa 1992,

Jeske T., Przedecki T., Rossiński B.: Mechanika gruntów, PWN, W-wa 1966,

b) uzupełniająca:

Lambe T.W., Whitman R.V.: Mechanika gruntów, Arkady, W-wa 1978,

Obrycki M., Pisarczyk S.: Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2002,

Myślińska E.: Mała encyklopedia gruntoznawstwa. BEL Studio Sp. z o.o., W-wa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Laboratorium - obowiązkowa obecność , przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, poprawne wykonanie badań laboratoryjnych oraz opracowanie wyników i terminowe składanie sprawozdań

z wykonanych badań lab., dwa sprawdziany pisemne, cztery zadania rachunkowe z mechaniki gruntów

Kryteria oceniania:

Wykład:

Odpowiedź pisemna na 5 zagadnień z Mechaniki gruntów.

Za każdą odpowiedź można uzyskać liczbę punktów od 0 do 1.

Na ocenę dostateczną - min. 2,5pkt.

Na ocenę dostateczną plus - min. 3 pkt

Na ocenę dobrą - min. 4 pkt.

Na ocenę dobrą plus - min. 4,4 pkt.

Na ocenę bardzo dobrą - min. 4,8 pkt.

Laboratorium:

Na ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych mają wpływ:

- w 50%: obowiązkowa obecność , przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, poprawne wykonanie badań laboratoryjnych oraz opracowanie wyników i terminowe składanie sprawozdań

z wykonanych badań lab.

- w 35%: dwa sprawdziany pisemne zaliczone na ocenę pozytywną

- 15%: cztery zadania rachunkowe z mechaniki gruntów.

Na ocenę dostateczną (3,0) student powinien:

- obowiązkowo być obecny na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych,

- być przygotowany do ćwiczeń w stopniu co najmniej umożliwiającym poprawne wykonanie (zgodnie z instrukcjami) obowiązujących badań laboratoryjnych,

- składać terminowo poprawnie opracowane sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych,

- zaliczyć dwa pisemne sprawdziany co najmniej na ocenę dostateczną,

- cztery zadania rachunkowe z mechaniki gruntów wykonać w zakresie podstawowym (zgodnie z wytycznymi prowadzących).

Na ocenę dobrą (4,0) student powinien:

- spełnić wymagania z pkt. 1-5

- ponad przeciętnie zinterpretować wyniki badań w sprawozdaniach,

- zaliczyć dwa pisemne sprawdziany co najmniej na ocenę dobrą,

- rozwiązania zadań rachunkowych rozszerzyć w niezbędne opisy, definicje, schematy, wyprowadzenia wzorów oraz wnioski.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student powinien:

- spełnić wymagania z pkt. 1-5 oraz 7-9,

- dodatkowo wykazać się bardzo dobrą znajomością zagadnień mechaniki gruntów oraz praktycznym jej wykorzystaniem na ćwiczeniach laboratoryjnych przy wykonywaniu badań laboratoryjnych i opracowywaniu wyników badań, przy rozwiązywaniu zadań rachunkowych a także na sprawdzianach pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dołżyk-Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Marta Kosior-Kazberuk, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)