Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo drogowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: B04109_8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo drogowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Założenia (prorekwizyty):

Budownictwo Komunikacyjne 1 B03104

Skrócony opis:

Treści programowe:

Wykład

Konstrukcje nawierzchni. Materiały stosowane w budownictwie drogowym. Technologia robót ziemnych. Technologia wykonywania podbudów. Technologia produkcji materiałów drogowych. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych. Technologia wykonywania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Ćwiczenia

Projekt konstrukcji nawierzchni drogowej wg metody katalogowej. Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej wg metody ugięć. Projektowanie składów mieszanek mineralnych wg metody punktów granicznych uziarnienia. Dobór lepiszcza wg wzorów analitycznych.

Laboratorium

Wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych lepiszcz asfaltowych, kruszyw i zaprojektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg metod objętościowych na próbkach laboratoryjnych, określenie wskaźników ITSR.

Efekty kształcenia: Opanowanie podstaw projektowania konstrukcji nawierzchni drogowej, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz poznanie podstawowych badań materiałów drogowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Rys historyczny budownictwa drogowego. -1h

Charakterystyka konstrukcji nawierzchni podatnych, półsztywnych, sztywnych.-1h

Materiały stosowane w budownictwie drogowym i tevhnologia ich produkcji.-2h

Charakterystyka robót ziemnych. Grunty jako materiały budowlane. Przygotowanie podłoża gruntowego. -2h

Technologia robót ziemnych wykonywanych koparkami, spycharkami, zgarniarkami, równiarkami. Zagęszczanie.-2h

Technologia wykonywania podbudów. -2h

Kruszywa i lepiszcza asfaltowe - technologia produkcji. -1h

Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych i mieszanek mineralno-cementowych. -2h

Technologia wykonywania nawierzchni drogowych. Wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych.-2h

Ćwiczenia projektowe:

Zasady projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych wg metody katalogowej - 4h

Zasady projektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej wg metody ugięć - 4h

Opracowanie składu mieszanki mineralnej wg metody punktów najlepszego uziarnienia dla mieszanki mineralno-asfaltowej - 4h

Dobór ilości lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych wg wzorów analitycznych - 3h

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badania lepiszczy asfaltowych- penetracja, temperatura mięknienia metodą PiK, lepkość dynamiczna.-2h

Badania materiałów kamiennych - skład ziarnowy kruszyw, zawartość ziarn niekształtnych, wskaźnik piaskowy, zawartość zanieczyszczeń obcych. -2h

Przygotowanie składników do wykonania próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych. -1h

Wykonanie próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych w ubijaku Marshalla -1h

Badanie gęstości objętościowej zagęszczonych próbek z mieszanki mineralno -asfaltowej. Określanie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej. -2h

Określenie optymalnej zawartości asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej.-2h

Wykonanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem do badań optymalizacji ilości cementu do stabilizacji -1h

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem -1h

Określenie optymalnej zawartości cementu do stabilizacji gruntu. Opracowanie końcowe wyników badań -3h

Literatura:

a) podstawowa:

1.Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe; WKiŁ, Warszawa 2010.

2.Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni drogowych",Warszawa 2003.

3.Rozporządzenie z dnia 3 marca 1999r. MTiGM, DU nr 43 RP z dnia 14 maja 1999r.

4.Datka St. Lenczewski St.: "Drogowe roboty ziemne", WKiŁ, Warszawa 1980.

5.Bracha I.: " Maszyny budowlane", Arkady, Warszawa, 1981.

6.Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych",Warszawa 2010.

7.Normy i wytyczne dotyczące badań materiałów drogowych.

b) uzupełniająca:

1. Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J.: "Asfalty drogowe", WKiŁ, Warszawa 2001.

2.Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009.

Efekty uczenia się:

•Student identyfikuje problemy związane z budownictwem drogowym

•Student identyfikuje maszyny i urządzenia w procesie budowy korpusu drogowego

•Student sporządza schemat technologiczny procesu produkcyjnego materiałów drogowych

•Student zna podstawy projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych

•Student potrafi wykonać podstawowe badania laboratoryjne materiałów drogowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Zaliczenie wykładu polega na rozwiązaniu 10-u pytań testowych. Każde pytanie jest punktowane przez nauczyciela w skali 0-1. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładów jest uzyskanie minimalnej liczy punktów - 6. Oceny końcowe: 3,0 - 6 pkt.; 3,5 - 7 pkt.; 4,0 - 8 pkt; 4,5 - 9pkt.); 5,0 10pkt.

Zaliczenie należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Zaliczenie trwa ok. 30 minut.

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Oblicza poprawnie kategorię ruchu drogowego w danym okresie obliczeniowym.

2 Umie poprawnie zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodą katalogową i potrafi wyznaczyć wzmocnienie metodą ugięć.

3 Zna zasady poprawnego doboru składu mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodami katalogowymi w utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych. Zna podstawowe parametry techniczne warstw konstrukcyjnych w nawierzchni drogowej.

6 Potrafi zaprojektować wzmocnienie nawierzchni drogowej z zastosowaniem warstwy pośredniej.

7 Umie poprawnie skorygować krzywą uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

8 Spełnia wymagania punktów 1-7.

9 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodami katalogowymi w utrudnionych warunkach gruntowo-wodnych oraz prawidłowo zastosować dodatkowe warstwy odsączającą i odcinającą.

10 Potrafi zaprojektować wzmocnienie nawierzchni drogowej z zastosowaniem warstwy pośredniej z uwzględnieniem minimalnego pakietu warstw asfaltowych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-7 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Potrafi zrobić naważki mieszanki mineralnej na podstawie skład agregatu mineralnego mieszanek mineralno-asfaltowych.

2 Potrafi przyjąć minimalną zawartość asfaltu w mieszankach mineralno-asfaltowych .

3 Umie wykonać podstawowe oznaczenia laboratoryjne dla asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi z uzasadnieniem przedstawić optymalny skład projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

6 Umie zinterpretować (w dobrym stopniu) badania laboratoryjne uzyskane dla asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7 Spełnia wymagania punktów 1-6.

8 Umie poprawnie zinterpretować wyniki badań przeprowadzanych dla mieszanek mineralno-asfaltowych oraz zna technologię wbudowywania MMA w konstrukcję nawierzchni drogowej. Ocenia, jakim parametrom powinny odpowiadać mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowane w konstrukcję nawierzchni drogowej w odniesieniu do uzyskanych wyników badań laboratoryjnych (projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych).

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Bożenna Kierus-Gogacz, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Bożenna Kierus-Gogacz, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Bożenna Kierus-Gogacz, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożenna Kierus-Gogacz, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Piotr Radziszewski, Mateusz Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)