Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja i fotogrametria

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: Ś11005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja i fotogrametria
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Elementarne wiadomości z zakresu trygonometrii, geometrii analitycznej oraz rachunku różniczkowego

Forma i warunki zaliczenia: wiadomości teoretyczne (50%), praktyczne umiejętności zastosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (50%)

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z zakresu pozyskiwania i opracowywania informacji o terenie, opracowywania geodezyjnego projektu budowlanego, tyczenia sytuacyjnego i wysokościowego, pomiarów inwentaryzacyjnych związanych z uzbrojeniem technicznym terenu, technologiami pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich

Metody dydaktyczne: wykłady, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe:

Geodezja jako nauka. Systemy odniesień przestrzennych. Działania rachunkowe na liczbach przybliżonych. Ogólne zasady teorii błędów. Miary kątowe. Teodolit.Układy współrzęnych. Elementy rachunku współrzędnych. Niwelacja geometryczna i trygonometryczna. Tachimetria. Mapa wysokościowa. Pomiary liniowe. Pomiar szczegółów sytuacyjnych. Obliczanie powierzchni.

Treść map do celów projektowych. Plan realizacyjny.Tyczenie sytuacyjne i wysokościowe obiektów budowlanych. Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji.Podstawy fotogrametrii. Wyznaczanie pozycji w systemie GPS.

Efekty kształcenia: Nabycie wiadomościami z zakresu pozyskiwania i opracowywania informacji o terenie, opracowywania geodezyjnego projektu budowlanego, tyczenia sytuacyjnego i wysokościowego, pomiarów inwentaryzacyjnych związanych z uzbrojeniem technicznym terenu, technologiami pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich

Literatura:

a) podstawowa:

Grabowski R. i współaut.: Elementy geodezji w pomiarach inżynierskich,Wyd.Politechniki Białostockiej 1995

Gil J.: Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005

Wolski B., Toś C.: Geodezja inżynieryjno - budowlana, Wyd. Politehniki Krakowskiej 2006

Gałda, Kujawski, Przewłocki: Geodezja i miernictwo budowlane, PPWK, Warszawa 1994

Przewłocki S.: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006

b) uzupełniająca:

Bąkowski Z.: Przewodnik do ćwiczeń z geodezji dla inżynierii środowiska, Wyd. AR w Poznaniu, 1997

Efekty uczenia się:

identyfikuje systemy i układy odniesień przestrzennych stosowane w geodezji

zna podstawowe metody pomiarów geodezyjnych oraz tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych

zna zasady przedstawiania danych o środowisku na mapach oraz wykorzystania map do celów projektowych

potrafi znajdować, integrować i interpretować informacje z literatury i innych źródeł

potrafi opracować dokumentację zadań pomiarowych, obliczeniowych i projektowych

rozumie potrzebę stałego ciągłego podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne; Pracownia specjalistyczna - kolokwium pisemne oraz przygotowanie i obrona operatu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tuz
Prowadzący grup: Iwona Kosk, Piotr Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 187 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 187 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Łupiński
Prowadzący grup: Iwona Kosk, Waldemar Łupiński, Piotr Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Kosk, Waldemar Łupiński, Piotr Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 129 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 129 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2007/08" (zakończony)

Okres: 2007-09-28 - 2008-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Brak protokołu
Wykład (egzamin) - Brak protokołu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2006/07" (zakończony)

Okres: 2006-09-29 - 2007-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Brak protokołu
Wykład (egzamin) - Brak protokołu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)