Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2011Z 2012Z 2013Z
AUMN2016 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

odzaj przedmiotu: seminarium

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: na podstawie eseju pisemnego i postera, zawierającego pogłębioną analizę i interpretację wybranego dzieła architektury ostatnich 10 lat

Założenia i cele przedmiotu:

- zapoznanie się z najważniejszymi trendami w architekturze najnowszej

- kształcenie umiejętności pogłębionej oceny zjawisk architektonicznych

- kształcenie umiejętności formułowania i obrony opinii dotyczących twórczości projektowej

Metody dydaktyczne:

- indywidualne studia nad wybranym tematem,

- dyskusje w grupach,

- wykonanie pracy pisemnej

- wykonanie pracy graficznej - postera

Strona przedmiotu
AUMN2042 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiazkowy

Wymagania wstępne:wiadomosci semestru 1

Forma i warunki zaliczenia:test

Założenia i cele przedmiotu:Analiza iopis procesow rozwojowychych kulyury i sztuki oraz wzajemnych relacji miedzy sztuka ,architektura i przestrzenia publiczna.

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
AUMN2017 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę projektu kursowego. Elementem składowym oceny są także klauzury projektowe, oceny przejściowe (stopień zaawansowania projektu).

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstaw metodologii architektonicznego projektowania konserwatorskiego, modernizacji i adaptacji obiektów zabytkowych, a w dalszym etapie nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce projektowej.

Metody dydaktyczne:

Analiza uwarunkowań lokalizacyjnych. Poznanie obiektu. Waloryzacja wartości zabytkowych. Analiza możliwości adaptacyjnych i możliwych rozwiązań architektonicznych. Projekt kursowy.

Strona przedmiotu
AUMN2022
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie modelowania, symulacji, analizy i projektowania optymalnego metodą elementów skończonych przestrzennych konstrukcji prętowych, powierzchniowych i hybrydowych o różnych funkcjach, formach i skalach.

Strona przedmiotu
AUMN2015 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUMN2014 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:Teoria urbanistyki i planowania przestrzennego 1, Studia i plany zagospodarowania przestrzennego

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie wykładów pisemne na ocenę.

Ćwiczenia projektowe: wykonanie opracowań studialnych: analiza stanu istniejącego wybranego regionu oraz wyznaczenie kierunków jego rozwoju. Studia przeprowadza się na mapach w skali 1: 25 000, 1: 50 000 lub 1: 100 000 oraz uzupełnia częścią opisową.

Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie podstawowego zakresu wiedzy dotyczącej planowania regionalnego. Zdobycie

umiejętności przygotowywania oraz sporządzania opracowań studialnych i projektowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego regionu.

Metody dydaktyczne: Wykłady kursowe poparte prezentacją przykładów rozwiązań projektowych.

Projekt semestralny obejmuje opracowanie, indywidualnie bądź w grupach, studiów i planów

dotyczących wybranego regionu

Strona przedmiotu
AUMN2010 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę projektu kursowego. Elementem składowym oceny są także klauzury projektowe, oceny przejściowe (stopień zaawansowania projektu).

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie podstaw metodologii architektonicznego projektowania konserwatorskiego, modernizacji i adaptacji obiektów zabytkowych, a w dalszym etapie nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce projektowej.

Metody dydaktyczne:

Analiza uwarunkowań lokalizacyjnych. Poznanie obiektu. Waloryzacja wartości zabytkowych. Analiza możliwości adaptacyjnych i możliwych rozwiązań architektonicznych. Projekt kursowy.

Strona przedmiotu
AUMN2006 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 90 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy, o treściach do wyboru

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:Opracowania rysunkowe i pisemne prezentujące materiał pracy semestralnej.Ocena opracowań i aktywności na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Przygotowanie do wykonania projektu architektoniczno-urbanistycznego o średnim poziomie komplikacji. Zapoznanie z podstawowym procesem technologicznym.

Metody dydaktyczne:Indywidualna i grupowa prezentacja zgromadzonych materiałów, dotyczących problematyki związanej z tematami prac. Korekty zgromadzonych materiałów

Strona przedmiotu
AUMN2111 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUMN2023 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru

Wymagania wstępne: zaliczenie wszystkich przedmiotów z semestrów poprzedzających

Forma i warunki zaliczenia: ocena opracowań i aktywności na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: metodyczne opracowanie założeń wyjściowych dla pracy dyplomowej. Określenie ogólnego pola

definiującego temat pracy dyplomowej oraz wyłonienie na jego tle szczegółowego problemu architektonicznego do rozwiązania w ramach pracy

Metody dydaktyczne: tryb seminaryjny z stymulującym udziałem nauczyciela prowadzącego

Strona przedmiotu
AUMN2018 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich praktycznych i teoretycznych przedmiotów z dziedziny architektury i urbanistyki, objętych programem pierwszego semestru studiów II stopnia

Forma i warunki zaliczenia:Ocena wiedzy i aktywności na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Przygotowanie do wykonania kursowego projektu architektoniczno-urbanistycznego urbanistycznego w ramach przedmiotu AUM 2004 projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2a, 2b i 2c.

Metody dydaktyczne: seria wykładów problemowych

Strona przedmiotu
AUMN2019 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:zaliczenie przedmiotu Teoria urbanistyki i planowania przestrzennego 1

Forma i warunki zaliczenia:Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Kształtowanie umiejętności kompleksowego analizowania problemów rozwoju przestrzennego miast z uwzględnianiem współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Strona przedmiotu
AUMN2021 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot techniczny

Wymagania wstępne:

instalacje budowlane

Forma i warunki zaliczenia:

pisemne zaliczenie na ocenę wiadomości z wykładów

Założenia i cele przedmiotu:

wyrobienie umiejętności odczytywania dokumentacji projektowej zaawansowanych systemów instalacyjnych w nowoczesnych budynkach mieszkalnych w zakresie niezbędnym dla architekta;uświadomienie znaczącej roli technicznego wyposażenia nowoczesnych budynków w świetle wymagań podstawowych oraz wpływu na architekturę obiektu i zagospodarowanie terenu (działki).

Metody dydaktyczne:wykład, prezentacja multimedialna, film dydaktyczny,wycieczka dydaktyczna.

Strona przedmiotu
AUMN2041 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)