Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: LN2014
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Ćwiczenia projektowe

Wymagania wstępne: Botanika, fizjologia, ochrona przyrody.

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne wykładu; Ocena końcowa jest wpadkową ocen z projektu przygotowanego w ramach zajęć (70%)i wiadomości teoretycznych (30%).

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem układów biologicznych w środowisku naturalnym.

Metody dydaktyczne:Prezentacje multimedialne; zajęcia terenowe, ćwiczenia praktyczne

Pełny opis:

Treści programowe:Ekologia jako dziedzina nauki. Zjawiska i procesy ekologiczne. Ekologia organizmów. Środowisko życia organizmów.Klasyfikacja czynników środowiska: czynniki biotyczne i abiotyczne, prawo minimum Liebiga, prawo tolerancji Shelforda. Gatunki steno- i eurotypowe. Ekologia populacji. Zagęszczenie i rozmieszczenie osobników: liczebność, zagęszczenie, struktura wiekowa, przestrzenna, socjalna i płciowa. Strategia rozrodcza typu "r" i "K". Funkcjonowanie zespołu organizmów żywych w środowisku - ekologia biocenoz. Struktura troficzna biocenozy. Ekosystemy i różnice w produktywności ekosystemów. Ekosystemy lądowe i wodne.Sukcesja ekologiczna. Biomy: formy trawiaste, tundra, pustynie, biomy słodko- i słonowodne. Człowiek a środowisko: podstawowe zasady i prawa ekologii człowieka. Modyfikatory rozwoju osobniczego

Efekty kształcenia: Zrozumienie procesów ekologicznych warunkujących różnorodność biologiczną i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Literatura:

a) podstawowa:

1.Odum E., 1996. Podstawy ekologii. PWN, Warszawa.

2. Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R., 2002. Ekologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

3. Krebs J., 1999. Ekologia. PWN, Warszawa.

b) uzupełniająca:

1. Stawicki J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2006. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Olczak R., Warcholińska A. U., 1999. Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wyd. UŁ, Łódź.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dan Wołkowycki
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka, Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Elżbieta Oksiejczuk, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Chomutowska
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Elżbieta Oksiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Chomutowska, Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)