Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L12213
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr, specj. Konstrukcje budowlane i inżyniersk
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z analizą układów prętowych, powierzchniowych i bryłowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Nauczenie rozwiązywania problemów własnych wyboczenia i dynamiki metodami numerycznymi. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie całkowania równań ruchu oraz zapisu algorytmów dla zagadnień nieliniowych. Nabycie umiejętności opracowywania koncepcji alternatywnych metod dyskretyzacyjnych.

Literatura:

1. Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.

2. Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

3. Starosolski Z.: Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania… Wydaw. Polit. Śląskiej, Gliwice 2003.

4. Rusiński E. i inni: Zaawansowana metoda elementów ... Oficyna Wydaw. Polit. Wrocł., Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

Student zna i stosuje metodę elementów skończonych do analizy statycznej każdego typu konstrukcji. Rozwiązuje zagadnienia własne wyboczenia i dynamiki. Stosuje algorytmy numeryczne do analizy zagadnień nieliniowych i równań ruchu. Umie prowadzić prace nad opracowywaniem koncepcyjnych metod dyskretyzacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę realizowane jest w formie testu otwartego w dwóch częściach. Pierwsza część zaliczenia wykładu pisana jest na 4 wykładzie, składa się z 5 pytań ocenianych w skali 0-1pkt. Druga część zaliczenia wykładu realizowana jest na 7 wykładzie w formie testu otwartego składającego się z 5 pytań ocenianych w skali 0-1. Ocenę końcową uzyskuje się po zsumowaniu ogólnej liczby zdobytych punktów, które przekładają się na ocenę końcową"

9.5-10pkt. - ocena bdb,

8.5-9 pkt ocena db+,

7.5-8 pkt. ocena db,

6.5-7 pkt ocena dst+,

6pkt ocena dst. z zastrzeżeniem iż w przypadku nie spełnienia, któregoś z efektów kształcenia ocena końcowa jest negatywna.

Pracownia specjalistyczna - Realizacja 7 opracowań indywidualnych i ich obrona. Do uzyskania będzie z obron 11 pkt. co przekłada się na ocenę końcową zgodnie z następującą punktacją:

10,5-11 pkt ocena bdb,

9.5-10 pkt ocena db+,

8.5-9 pkt ocena db,

7.5-8 pkt ocena dst+,

6.0-7 pkt ocena dst.

Za nieterminową realizację zadań, bądź też za ich błędne wykonanie traci się po 0,5 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)