Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: GS1107
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie studentów do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ze środowiskiem;

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film dydaktyczny;

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe pojęcia (gospodarka przestrzenna, przestrzenny wymiar gospodarki, polityka przestrzenna, ład przestrzenny, rozwój zrównoważony ze środowiskiem, budownictwo niskoenergochłonne, budynki helioaktywne, certyfikaty energetyczne budynków, itp).

Strategia rozwoju kraju jako podstawa formułowania rozwiązań w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Planowanie na poziomie województwa, gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Główne modele gospodarki przestrzennej.Podstawowe zasady gospodarki finansami publicznymi.Kontrola nad procesem planowania przestrzennego.

Efekty kształcenia:

Poznanie podstawowych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, stosowania podstawowych teorii wyjaśniajacych zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego warunkujących ład przestrzenny i równowagę przestrzenną.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Karwińska A.: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. PWN Warszawa 2008

2. Małysa-Sulińska K. Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa 2008

3.Jeżak J., Kozłowski S., Ziobrowski Z.: Vademecum gospodarki przestrzennej Inst. Roz. Miast, Kraków 2005

b) uzupełniająca:

1.Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Politechnika Warszawska 2005

2.Budzyński T., Pułecka A.: Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami, Warszawa 2006

3.Gehl J.: Życie między budynkami, 2010

4.Ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Przepisy-omówienia-komentarze.Buczek G

5.Prawo budowlane

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Poznanie podstawowych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, stosowania podstawowych teorii wyjaśniających zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego warunkujących ład przestrzenny i równowagę przestrzenną.

Student definiuje podstawowe pojęcia, potrafi wymienić społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej;

określa i identyfikuje obiekty budowlane, formy zabudowy, infrastrukturę techn.;

gromadzi informacje i materiały do opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji konkretnego zadania z zakresu gospodarowania przestrzenią;

Przedstawia ustną prezentację wykorzystując nowoczesne środki przekazu;

analizuje aspekty społeczne, kulturowe, przyrodnicze w gospodarowaniu przestrzenią ;

rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się;

pracuje w grupie przyjmując w niej różne role;

krytycznie ocenia i podejmuje w sposób profesjonalny samodzielne decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny zaliczający wykład;

zasady oceny wyników: wg punktacji przypisanej do każdego pytania;

oceny: procent z maksymalnej liczby punktów:

dostateczna - 55-60%

dostateczny plus - 61-70%

dobry - 71-80%

dobry plus - 81-90%

bardzo dobry - 91-100%

Zaliczenie ćwiczeń:

ocena dostateczna - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na jedno pytanie z każdego ćwiczenia);

dostateczny plus - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na dwa pytania z każdego ćwiczenia);

dobry -wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na trzy pytania z każdego ćwiczenia);

dobry plus - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na cztery pytania z każdego ćwiczenia);

bardzo dobry - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na pięć pytań z każdego ćwiczenia);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Monika Anderson, Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)