Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria i grafika

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GS1105
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria i grafika
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Strona przedmiotu: http://wb.pb.edu.pl/Materialy-do-zajec.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Ukazanie geometrii jako podstawy graficznych technik i narzędzi planowania rozwoju infrastruktury technicznej a grafiki inżynierskiej jako metody projektowania i graficznego zapisu obiektów inżynierskich w dokumentacji planistycznej oraz jako podstawy do korzystania z narzędzi oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia geometrii rzutowej. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni w ujęciu syntetycznym i we współrzędnych. Rzutowanie: rzut środkowy i równoległy i ich niezmienniki. Rzuty Monge'a i ich własności oparte na niezmiennikach - konstrukcje za pomocą cyrkla i linijki, w tym kłady i transformacje i prostopadłość na przykładzie rozwiązywania dachów. Aksonometria ukośnokątna i prostokątna: podstawowe własności opisywane wykreślnie. Logika programów CAD (sposoby rysowania, rysowanie planistyczne, komendy rysunkowe, posługiwanie się warstwami i blokami, modelowanie przestrzenne, operowanie atrybutami obiektów, scalanie grafiki z informacją opisową).

Literatura:

a) podstawowa:

Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M.: Rysunek techniczny w budownictwie. Oficyna Wyd. PRz, 2006.

Koźniewski E.: Wykłady i zadania z geometrii odwzorowań inżynierskich. Preskrypt. Białystok 2007.

Pottmann H. et al.: Architectural Geometry. Bentley Institute Press, Exton, Pennsylvania, USA 2007.

Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WN-T, Warszawa 1990.

b) uzupełniająca:

Grochowski B.:Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Przewłocki S.: Geometria wykreślna w zastosowaniach dla budownictwa i architektury. WUW-M, Olsztyn 2000.

Efekty uczenia się:

student charakteryzuje rzuty stosowane w technice, odwzorowuje modele prostych obiektów gospodarki przestrzennej, odtwarza przestrzennie odwzorowany obiekt infrastruktury, wykonuje za pomocą programu CAD rysunek budowlany, wykorzystuje geometrię w technikach projektowania, pracuje w zespole realizującym zadanie z grafiki inżynierskiej

Metody i kryteria oceniania:

12 projektów (wykonane ołówkiem lub na komputerze), 2 sprawdziany (wykonane ołówkiem lub na komputerze), dziewięć sprawdzianów (wejściówek) praca semestralna: model fizyczny obiektu geometrycznego, model wirtualny obiektu geometrycznego, geometryczny opis procesu (np. wyznaczanie wykreślne oświetlenia słonecznego dachu wielospadowego)

Pracownia specjalistyczna:

Warunki zaliczenia:

a) obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów PB),

b) wykonanie - 12 prac rysunkowych (praca zaliczona po poprawkach lub z dwutygodniowym opóźnieniem: dost (3.0), praca zaliczona z jednotygodniowym opóźnieniem: dost (3.5), praca zaliczona w terminie db (4.0), praca zaliczona w terminie z wyróżnioną estetyką db+ (4.5), praca wybitnie wyróżniająca się bdb (5.0)),

d) uzyskanie oceny punktowej (0-9pkt) z każdego z dwóch kolokwiów (łącznie 0-18pkt) zaliczeniowych rysunkowych,

e) uzyskanie oceny punktowej (do 9pkt) za sprawdziany wejściowe.

Łącznie na ćwiczeniach projektowych z kolokwiów i sprawdzianów student może zdobyć max 27 pkt (Ps)

od 44% do 56% pkt dst

od 57% do 67% pkt dst+

od 68% do 78% pkt db

od 79% do 89% pkt db+

od 90% do 100% pkt bdb

Ostateczna ocena pracowni specjalistycznej jest ustalana na podstawie średniej ważonej, której składnikami są: ocena z kolokwiów rysunkowych i sprawdzianów (Ps) z wagą 0,8; ocena z prac rysunkowych z wwaga 0,2).

Ostateczna ocena wykładów jest ustalana na podstawie średniej ważonej, której składnikami są: ocena P z wagą 0.6 i ocena W=S+Sp (S-ocena z pracy semestralnej 9pkt, Sp-ocena ze sprawdzianu-testu 9pkt) z wagą 0.4.

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Zna podstawowe pojęcia nauki o rzutach. Potrafi posługiwać się rzutem równoległym i jego niezmiennikami.

2. Potrafi w sposób poprawny konstruować proste bryły w aksonometrii oraz przekroje.

3. Umie wykonywać rzuty prostokątne na dwie lub trzy rzutnie (Monge’a).

4. Potrafi rozwiązywać proste dachy w rzutach Monge’a (zna konstrukcje kładu i prostopadłości) i aksonometrii. Potrafi odwzorować położenie punktów na powierzchni brył obrotowych (kuli, stożka, walca). Umie wykonywać konstrukcje stożkowych oraz przekroje powierzchni obrotowych. Potrafi na planie poziomicowym skonstruować prosty projekt robót ziemnych. Umie odwzorować w perspektywie proste obiekty geometryczne.

5. Potrafi modelować w 3D za pomocą programu AutoCAD proste obiekty geometryczne.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

6. Spełnia wymagania punktów 1-5.

7. Potrafi konstruować złożone bryły w aksonometrii oraz przekroje tych brył.

8. Odwzorowuje złożone obiekty geometryczne w rzutach Monge’a.

9. Umie wyznaczyć przenikanie obiektów geometrycznych. Potrafi rozwiązywać dachy o skomplikowanej linii okapów, proste dachy z sąsiadami. Umie odwzorować w perspektywie złożone obiekty geometryczne.

10. Potrafi modelować w 3D za pomocą programu AutoCAD złożone obiekty geometryczne (niestandardowe powierzchnie, złożone dachy i przekrycia)

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

11. Spełnia wymagania punktów 1-10.

12. Potrafi rozwiązywać dachy o skomplikowanej linii okapów i z sąsiadami. W rzutach cechowanym i środkowym potrafi wykonywać złożone konstrukcje miarowe. Potrafi realizować odwzorowanie terenu w 3D i wykonać projekt robót ziemnych.

13. Rysunki wykonuje bardzo estetycznie, zgodnie z zalecanymi.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-5 oraz 6-10 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Wykład:

Wykład - zaliczenie pisemne, weryfikujących efekty kształcenia EK1-EK4 oraz praca semestralna (projekt ) weryfikujących efekty kształcenia EK5-EK7.

Zaliczenie pisemne (test) oraz praca semestralna oceniane są w skali 0-9 pkt. Łącznie 0-18 pkt. Warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie minimalnej oceny 3,0 zgodnie z tabelą.

Praca semestralna – projekt wykonywany indywidualnie bądź zespołowo techniką tradycyjną (przybory do kreślenia), przy wykorzystaniu technik i programów komputerowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy CAD), wykonanie modeli brył i ustrojów geometrycznych. Ocena za pracę symetralną (0-9pkt) składa się z oceny za wykonanie projektu oraz za obronę wykonanego zadania.

Fragment karty przedmiotu:

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia3)

EK1 charakteryzuje rzuty stosowane w technice K_W02, K_K01

EK2 odwzorowuje modele prostych obiektów budowlanych K_W02

EK3 odczytuje graficzne części dokumentacji technicznej K_U04

EK4 odtwarza przestrzennie odwzorowany obiekt w gosp. przestrz. K_U04

EK5 wykonuje za pomocą programu CAD rysunek budowlany K_U04

EK6 wykorzystuje geometrię w technikach projektowania K_U04, K_K01, K_K07

EK7 pracuje w zespole realizującym zadanie z grafiki inż. K_K03

nr efektu kształcenia metoda weryfikacji efektu kształcenia forma zajęć (jeśli jest więcej niż jedna), na której zachodzi weryfikacja

EK1 zaliczenie pisemne W

EK2 praca semestralna (projekt) W

EK3 ćwiczenie-projekt, korekta sprawdzenie, kolokwium P

EK4 kolokwium P

EK5 ćwiczenie-projekt, praca semestralna (projekt) W

EK6 kolokwium, praca semestralna (projekt) W, P

EK7 praca semestralna (projekt) W

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Orłowski
Prowadzący grup: Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Orłowski
Prowadzący grup: Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Koźniewski
Prowadzący grup: Adrian Górynowicz, Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Koźniewski
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Koźniewski
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Koźniewski
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Koźniewski
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)