Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i ekonomika środowiska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS322
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i ekonomika środowiska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: teoria organizacji i zarządzania, znajomość zasad ochrony i kształtowania środowiska, rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju

Forma i warunki zaliczenia:pisemne zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest rozumienie mechanizmów ekonomicznych w zarządzaniu środowiskiem

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, ćwiczenia - studium przypadków

Pełny opis:

Treści programowe:

Organy i instytucje w ochronie środowiska. Polityka ekologiczna państwa. Instrumenty prawne i administracyjne w zarządzaniu środowiskiem. Procedura ocen oddziaływania na środowisko. Instrumenty ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem. Koszty użytkowania i ochrony środowiska - nakłady inwestycyjne i koszty bieżące. Efekty realizacji przedsięwzięć w ochronie środowiska. Metody oceny efektywności przedsięwzięć ochronnych. Finansowanie działań związanych z ochroną środowiska. Metody wyceny wartości środowiska naturalnego.

Efekty kształcenia:

pozyskanie wiedzy dotyczącej systemu zarządzania środowiskiem w Polsce, nabycie umiejętności opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Literatura:

a) podstawowa:

1. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów. Podręcznik pod red. E. Broniewicz, J. Godlewskiej, R. Miłaszewskiego, Wyd. Politechnika Białostocka 2009.

2. Zarządzanie środowiskiem, pod red. B. Poskrobki, Wyd. PWE 2007.

b) uzupełniająca:

1. Broniewicz E., Poskrobko B., Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań, Wyd. EiŚ, 2003.

2. Robert Costanza, John Cumberland, Herman Daly, Robert Goodland, Richard Norgaard: An Introduction to Ecological Economics, e-book, 2007.

Efekty uczenia się:

poznanie systemu zarządzania srodowiskiem, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych w zarządzaniu środowiskiem

Metody i kryteria oceniania:

ocena studium przypadków, zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 57 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Broniewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Broniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Broniewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Broniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)