Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie ruralistyczne II

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: GPS220
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie ruralistyczne II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zakres wykonywania i zależności występujące pomiędzy dokumentacjami w planowaniu przestrzennym. Związek występujący pomiędzy planami zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i inne uwarunkowania planu. Procedyry dotyczące opiniowania i zatwierdzania wykonywanych dokumentacji planistycznych. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego obszaru gminy. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanej inwestycji. Wykonanie strategicznej oceny skutków środowiskowych "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz " planu zagospodarowania przestrzennego gminy", dla wybranych fragmentów gminy. Wykonanie oceny skutków ekonomicznych realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

Zależności występujące pomiędzy dokumentacjami wykonywanymi w planowaniu przestrzennym. Związek występujący pomiędzy planami zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i inne uwarunkowania planu. Procedury dotyczące opiniowania i zatwierdzania wykonywanych dokumentacji planistycznych. Wykonanie opracowanie ekofizjograficznego. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu gminy. Wykonanie oceny skutków środowiskowych "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz " planu zagospodarowania przestrzennego gminy", dla wybranych fragmentów gminy. Opracowanie skutków środowiskowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

Literatura:

1. Ustawy i rozporzadzenia właściwego ministra, dotyczace rozwiazywanego problemuplanistycznego.

2. Poskrobko T., Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE w Białymstoku, 2011.

3. Kamiński Z., Współczesne planowanie wsi w polsce, Wyd. politechnika Śląska 2008.

4. Ryszkowski L., Kędziora A., Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, Wyd. PRODRUK, Poznań 2005.

1. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wyd. Ekonomia i środowisko, Białystok 2000.

2. Królikowski J., Rothimel B., Juśkiewicz K., Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, 2010.

3. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne, zarys systemu, Wyd. Prawnicze LexisNexis, 2003.

4. Domański R., Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne, Wyd. PWN 2007.

5. Gallent N., Juntti M., Kidd S., Shaw D., Introduction to rural planning. Routledge London and and New York 2008.

Efekty uczenia się:

1. Określić uwarunkowania prawne i środowiskowe terenu.

2. Określić range i skalę problemu planistycznego.

3. Opracować koncepcje wykonania poszczególnych dokumentów planistycznych.

4. Zastosować optymalne rozwiązania projektowe.

5. postrzegać uwarunkowania środowiskowe i planistyczne w kontekście skutków dla mieszkańców tego terenu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Posiada znajomość procedur administracyjnych w procesie planowania przestrzennego.

2. Potrafi określić zakres i uwarunkowania obszaru który powinien być objęty planowaniem.

3. Potrafi wykonać poszczególne dokumenty planistyczne.

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Jaros
Prowadzący grup: Henryk Jaros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zakres wykonywania i zależności występujące pomiędzy dokumentacjami w planowaniu przestrzennym. Związek występujący pomiędzy planami zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i inne uwarunkowania planu. Procedyry dotyczące opiniowania i zatwierdzania wykonywanych dokumentacji planistycznych. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego obszaru gminy. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanej inwestycji. Wykonanie strategicznej oceny skutków środowiskowych "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz " planu zagospodarowania przestrzennego gminy", dla wybranych fragmentów gminy. Wykonanie oceny skutków ekonomicznych realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

Zależności występujące pomiędzy dokumentacjami wykonywanymi w planowaniu przestrzennym. Związek występujący pomiędzy planami zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i inne uwarunkowania planu. Procedury dotyczące opiniowania i zatwierdzania wykonywanych dokumentacji planistycznych. Wykonanie opracowanie ekofizjograficznego. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu gminy. Wykonanie oceny skutków środowiskowych "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz " planu zagospodarowania przestrzennego gminy", dla wybranych fragmentów gminy. Opracowanie skutków środowiskowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

Literatura:

1. Ustawy i rozporzadzenia właściwego ministra, dotyczace rozwiazywanego problemuplanistycznego.

2. Poskrobko T., Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE w Białymstoku, 2011.

3. Kamiński Z., Współczesne planowanie wsi w polsce, Wyd. politechnika Śląska 2008.

4. Ryszkowski L., Kędziora A., Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, Wyd. PRODRUK, Poznań 2005.

1. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wyd. Ekonomia i środowisko, Białystok 2000.

2. Królikowski J., Rothimel B., Juśkiewicz K., Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, 2010.

3. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne, zarys systemu, Wyd. Prawnicze LexisNexis, 2003.

4. Domański R., Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne, Wyd. PWN 2007.

5. Gallent N., Juntti M., Kidd S., Shaw D., Introduction to rural planning. Routledge London and and New York 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)