Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie ruralistyczne I

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: GPS109
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie ruralistyczne I
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Omówienie wybranych elementów składowych planowania przestrzennego wykonywanego na dużych obszarach. Omówienie rozwiązywania problemów planowania na obszarach zagrożonych czynnikami naturalnymi, na obszarach objętych ochroną prawną, kształtowania zabudowy w zależności od występujących czynników ograniczających.

Pełny opis:

Wyznaczanie terenów zalewowych oraz linii zabudowy na tych terenach. Wyznaczanie linii zabudowy na terenach wokół zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych. Wyznaczanie terenów osuwiskowych oraz linii zabudowy na tych terenach. Tereny erozyjne w planowaniu przestrzennym i możliwości ich zabudowy. Wyznaczanie korytarzy ekologicznych. Zadrzewienia i ich funkcje ekologiczne. Zieleń jako bariera rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Kryteria przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną i ich znaczenie w planowaniu przestrzennym. Uwarunkowania lokalizacji skadowisk odpadów, zakadów unieszkodliwiania odpadów oraz strefy ochronne wokół nich. Uwarunkowania lokalizacji oczyszczalni ścieków. Uwarunkowania lokalizacji ujęć wody podziemnej i powierzchniowej oraz strefy ochronne wokół nich. Obiekty melioracji wodnych w planowaniu przestrzennym. Tereny zdegradowane i zdewastowane w planowaniu przestrzennym. Lokalizacja i strefy ochronne wokół niskich źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Projektowanie zadrzewień i pasów wiatrochronnych. Projektowanie barier z zieleni zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Zadrzewienia i zalesienia (granica rolno-leśna). Zmiana sieci dróg transportu rolnego. Zagospodarowanie hałd odpadów przemysłowych i terenów otaczających. Zagospodarowanie składowisk odpadów i terenów otaczających. Zabudowa i zagospodarowanie terenów erozyjnych. Krajobraz, zabudowa i użytkowanie terenów farm wiatrowych oraz terenów otaczających. Zabudowa i zagospodarowanie terenów wokół naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Infrastruktura techniczna – rodzaje, projektowanie i użytkowanie terenu. Obiekty gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich.

Literatura:

1. Ustawy i rozporzadzenia właściwego ministra, dotyczace rozwiazywanego problemuplanistycznego.

2. Poskrobko T., Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE w Białymstoku, 2011.

3. Kamiński Z., Współczesne planowanie wsi w polsce, Wyd. politechnika Śląska 2008.

4. Ryszkowski L., Kędziora A., Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, Wyd. PRODRUK, Poznań 2005.

Efekty uczenia się:

1. Określić uwarunkowania środowiskowe planowania przestrzennego.

2. Określić range i skalę problemu planistycznego.

3. Opracować koncepcje rozwiązania.

4. Ocenić możliwe warianty rozwiązania

5. postrzegać uwarunkowania środowiskowe i planistyczne w kontekście skutków dla mieszkańców tego terenu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Znajomość podstaw teoretycznych zagadnień objętych projektowaniem.

2. Właściwe rozpoznanie zjawiska i dobór właściwych metod rozwiązań.

3. Wykonanie potrzebnych obliczeń do projektu.

4. Właściwe opracowanie dokumentacji projektowej.

5. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Jaros
Prowadzący grup: Henryk Jaros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Skrócony opis:

Omówienie wybranych elementów składowych planowania przestrzennego wykonywanego na dużych obszarach. Omówienie rozwiązywania problemów planowania na obszarach zagrożonych czynnikami naturalnymi, na obszarach objętych ochroną prawną, kształtowania zabudowy w zależności od występujących czynników ograniczających.

Pełny opis:

Wyznaczanie terenów zalewowych oraz linii zabudowy na tych terenach. Wyznaczanie linii zabudowy na terenach wokół zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych. Wyznaczanie terenów osuwiskowych oraz linii zabudowy na tych terenach. Tereny erozyjne w planowaniu przestrzennym i możliwości ich zabudowy. Wyznaczanie korytarzy ekologicznych. Zadrzewienia i ich funkcje ekologiczne. Zieleń jako bariera rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Kryteria przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną i ich znaczenie w planowaniu przestrzennym. Uwarunkowania lokalizacji skadowisk odpadów, zakadów unieszkodliwiania odpadów oraz strefy ochronne wokół nich. Uwarunkowania lokalizacji oczyszczalni ścieków. Uwarunkowania lokalizacji ujęć wody podziemnej i powierzchniowej oraz strefy ochronne wokół nich. Obiekty melioracji wodnych w planowaniu przestrzennym. Tereny zdegradowane i zdewastowane w planowaniu przestrzennym. Lokalizacja i strefy ochronne wokół niskich źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Projektowanie zadrzewień i pasów wiatrochronnych. Projektowanie barier z zieleni zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Zadrzewienia i zalesienia (granica rolno-leśna). Zmiana sieci dróg transportu rolnego. Zagospodarowanie hałd odpadów przemysłowych i terenów otaczających. Zagospodarowanie składowisk odpadów i terenów otaczających. Zabudowa i zagospodarowanie terenów erozyjnych. Krajobraz, zabudowa i użytkowanie terenów farm wiatrowych oraz terenów otaczających. Zabudowa i zagospodarowanie terenów wokół naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Infrastruktura techniczna – rodzaje, projektowanie i użytkowanie terenu. Obiekty gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich.

Literatura:

1. Ustawy i rozporzadzenia właściwego ministra, dotyczace rozwiazywanego problemuplanistycznego.

2. Poskrobko T., Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wyd. WSE w Białymstoku, 2011.

3. Kamiński Z., Współczesne planowanie wsi w polsce, Wyd. politechnika Śląska 2008.

4. Ryszkowski L., Kędziora A., Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, Wyd. PRODRUK, Poznań 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)