Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BIM w projektach infrastruktury

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BIM2S21012
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BIM w projektach infrastruktury
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BIM stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU: Nabycie wiedzy z zakresu wspomagania komputerowego BIM w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu budownictwa komunikacyjnego. Przygotowanie studentów do stosowania techniki komputerowej BIM w projektowaniu i optymalizacji tras komunikacyjnych. Nabycie umiejętności wykorzystania wybranych programów komputerowych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Wykład - Cele komputerowego wspomagania projektowania BIM w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Projektowanie elementów infrastruktury komunikacyjnej z wykorzystaniem technologii BIM. Zagadnienia optymalizacyjne w projektowaniu tras komunikacyjnych. Przegląd i ogólna charakterystyka programów komputerowych w projektowaniu tras drogowych i kolejowych. Wizualizacja komputerowa w projektowaniu tras komunikacyjnych.

Pracownia specjalistyczna - Opracowanie projektu odcinka drogi poza terenem zabudowy w jednym z programów komputerowych wspomagających projektowanie dróg w technologii BIM.

Literatura:

Zgodnie z kartą przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z kartą przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia:

- wykład: zaliczenie pisemne z treści przedstawianych na wykładach;

- pracownia specjalistyczna: korekty, dyskusja i obrona pracy projektowej przygotowanej w programie wspomagającym projektowanie dróg + BIM.

Wykład (zaliczenie pisemne): uzyskanie min. 50% punktów z 4-5 pytań opisowych. Skala ocen: 3,0 (50-60% punktów); 3,5 (60-70%); 4,0 (70-80%); 4,5 (80-90%); 5,0 (90-100%).

Pracownia specjalistyczna: poprawne wykonanie pracy projektowej w programie komputerowym BIM zadanej na początku semestru (zaliczenia korekt etapowych) i odpowiedź na pytania dotyczące wykonanego projektu (dyskusja, obrona).

W przypadku sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni z powodu COVID-19, zaliczenie wykładów i pracowni specjalistycznej będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady zaliczeń w takiej sytuacji:

1) projekt końcowy powinien być wygenerowany do plików PDF i przesłany do sprawdzenia i zaliczenia z konta MS Teams (projekt powinien być etapowo konsultowany);

2) zaliczenie wykładów (w tym samym zakresie co w normalnym trybie) odbędzie się w ramach MS Teams - pytania będą udostępniane kolejno co 10-15 min po czym należy niezwłocznie odesłać przez konto MS Teams zdjęcie odpowiedzi lub wypełnić formularz w MS Forms.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Motylewicz
Prowadzący grup: Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)