Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy systemowe technologii w budownictwie ogólnym

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: BD5011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy systemowe technologii w budownictwie ogólnym
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne doktoranckie III-go stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Ogólna teoria systemów, system, podsystem, system produkcyjny, klasyfikacja systemów, elementy systemu (czynniki wejścia, proces przetwarzania, wyjście), otoczenie (przestrzeń techniczna, funkcjonalno-ekonomiczna, społeczna), analiza systemowa - algorytm, system budownictwa

Pełny opis:

Ogólna teoria systemów, system, podsystem, system produkcyjny, klasyfikacja systemów, elementy systemu (czynniki wejścia, proces przetwarzania, wyjście), otoczenie (przestrzeń techniczna, funkcjonalno-ekonomiczna, społeczna), analiza systemowa - algorytm, system budownictwa

Literatura:

[1] Łunarski J. Inżynieria systemów i analiza systemowa. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010

[2] Cieszyński K. Zarządzanie w budownictwie. Fundacja Edukacji Menadżerskiej Budowlanych, Warszawa, 2006

[3] Martinek W., Osiecka E. Podstawy inżynierii produkcji budowlanej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999

[4] Blanchard B.S., Fabrycky W.J. Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 1990

Efekty uczenia się:

EK_1 doktorant ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym w zakresie ogólnej teorii systemów

EK_2 doktorant ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z budową i analizą systemów, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w obszarze prowadzonych badań

EK_3 doktorant potrafi dostrzegać i wyodrębiać systemy występujące w procesie inwestycyjnym

EK_4 potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu przeprowadzone w formie pisemnej na zadany temat. Podstawą otrzymania oceny dostatecznej jest uzyskanie minimum 51 ze 100 możliwych do zdobycia punktów.

Punktacja: Ocena:

0-50 pkt 2,0

51-60 pkt 3,0

61-70 pkt 3,5

71-80 pkt 4,0

81-90 pkt 4,5

91-100 pkt 5,0

Na ocenę 3.0 – doktorant ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym w zakresie systemów technologii w budownictwie

Na ocenę 3,5 – badań doktorant potrafi scharakteryzować system w odniesieniu do realizowanych badań, określa czynniki wejścia, proces przetwarzania i czynniki wyjścia

Na ocenę 4,0 – doktorant ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem omawianych zagadnień

Na ocenę 4,5 - doktorant potrafi samodzielnie dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową

Na ocenę 5,0 - potrafi myśleć i działać w sposób niezależny i kreatywny, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Nie

Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Uwagi:

Tematy do opracowania:

1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie budowlanym (m.in. klasyfikacja zapasów, metody zarządzania zapasami, strategie w zarządzaniu zapasami, itp.)

2. Metoda DEMATEL jako narzędzie wspomagania decyzji i jej zastosowanie w realizacji przedsięwzięć budowlanych (idea, możliwości zastosowania, adaptacja w budownictwie, itp.)

3. Ustalanie terminu zakończenia przedsięwzięcia budowlanego (harmonogramowanie, bufory czasu: ich rodzaje, wyznaczanie ich wielkości, itp.).

4. Ryzyko w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (rodzaje ryzyka, klasyfikacja, metody oceny, zarządzanie ryzykiem, itd.).

5. Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw (narzędzia, instrumenty, postrzeganie łańcucha dostaw, itd.).

6. Sterowanie wielkością zapasów w przedsiębiorstwie (rodzaje zapasów, koszty zapasów, modele sterowania zapasami, prognozowanie popytu, systemy just in time)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)