Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo ogólne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1S31020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogólne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-go stopnia, 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Założenia (prorekwizyty):

Materiały budowlane B1S21015
Mechanika teoretyczna B1S21012
Rysunek techniczny i grafika inżynierska B1S11007

Skrócony opis:

Zapoznanie z głównymi ustrojami i elementami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykład: Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Fundamenty i ściany fundamentowe. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy. Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Dylatacje. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia: obciążenia działające na budynki, kombinacje obciążeń, zestawienie obciążeń na wybrane elementy budynku, uproszczone obliczenia statyczne i wymiarowanie wskazanych elementów więźby dachowej; opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego;

Projekt: opracowanie opisu technicznego, wykonanie rysunków architektoniczno-budowlanych projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych.

Literatura:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.

2. Lech Lichołai i inni: Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2008.

3. Anna Rawska-Skotniczny: Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016.

4. Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2011.

5. Stefan Pyrak, Wojciech Włodarczyk: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane, Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2011.

6. Eurokody: PN-EN 1990, PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1995

7. Jerzy Sulewski: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania, Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010.

8. Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie, Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013.

9. Maciej Niedostatkiewicz: Budownictwo ogólne: katalog rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2006.

10. Mariusz Gaczek: Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych: rozwiązania i przykłady obliczeń, Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2011.

Efekty uczenia się:

- umie rozpoznać i klasyfikować obiekty budowlane

- ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania, konstruowania oraz technologii wykonania wybranych obiektów budownictwa ogólnego

- stosuje obowiązujące przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych i ich elementów

- potrafi zidentyfikować i dokonać zestawienia obciążeń działających na poszczególne elementy budynku

- potrafi dokonać wyboru i poprawnie zastosować materiały i wyroby budowlane w projektowanych obiektach

- potrafi sporządzić opis techniczny i rysunki architektoniczno-budowlane budynku mieszkalnego

- potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię

Metody i kryteria oceniania:

Wykład W - 30h

Egzamin pisemny. Ocena końcowa egzaminu ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne wg poniższej skali ocen:

● 91 – 100 % – 5,0

● 81 – 90 % – 4,5

● 71 – 80 % – 4,0

● 61 – 70 % – 3,5

● 51 – 60 % – 3,0

● 0 – 50 % – 2,0

Projekt P-30 h

• warunkiem zaliczenia jest wykonanie zgodnego z tematem projektu na ocenę min. 3.0;

• zaliczenia każdego z 2 sprawdzianów pisemnych na ocenę min. 3,0 ;

• obronę projektu na ocenę min. 3,0;

• zasady oceny punktowej poszczególnych sprawdzianów pisemnych i obrony ustalają prowadzący zajęcia;

• oceną końcową jest średnia ważona z ocen uzyskanych za projekt (60%), obronę projektu (15%), kolokwia (25%).

Ćwiczenia audytoryjne C -30 h

• warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadania obliczeniowego (zebranie obciążeń i wymiarowanie wybranych elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego w technologii tradycyjnej - zgodnie z tematem z zajęć projektowych) na ocenę min. 3.0;

• zaliczenia kolokwium pisemnego na ocenę min. 3,0;

• prezentacja referatu na ocenę min. 3,0;

• zasady oceny punktowej zadania obliczeniowego, sprawdzianu pisemnego i referatu ustalają prowadzący ćwiczenia.

• oceną końcową jest średnia ważona z ocen uzyskanych za zadanie obliczeniowe (60%), referat (20%), kolokwium (20%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Patryk Dobrzycki, Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Roman Pacholak, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Jarosław Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)