Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem modelu BIM: Projektowanie architektoniczno-koncepcyjne z wykorzystaniem modelu BIM

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B1S21017
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0212) Moda, wystrój wnętrz i projektowanie przemysłowe Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem modelu BIM: Projektowanie architektoniczno-koncepcyjne z wykorzystaniem modelu BIM
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - BO stacjonarne I-go stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania architektoniczno-urbanistycznego w technikach BIM. Nauczanie posługiwania się programami BIM wykorzystujące modele architektoniczne BIM w urbanistyce. Nauczanie podstaw formowania programu funkcjonalnego układu urbanistycznego, podmiejskiego z wykorzystaniem obiektów architektonicznych jako modeli BIM. Wprowadzenie do metod BIM w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w tym modelowania i sporządzania projektu obiektu architektonicznego w środowisku wirtualnym. Wykorzystywanie modelu BIM w procesach projektowania architektury i urbanistyki.

Pełny opis:

Wykład : Wprowadzenie do projektowania architektoniczno-urbanistycznego – typologia założeń architektoniczno-urbanistycznych. Funkcja i forma w architekturze, a kontekst urbanistyczny. BIM – wprowadzenie: historia BIM i współczesne tendencje jej rozwoju w projektowaniu. Zastosowanie BIM w projektowaniu urbanistycznym. Projektowanie generatywne, a metody BIM w urbanistyce. Architektoniczne modele BIM w urbanistyce.

Pracownia specjalistyczna : opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego osiedla budynków jednorodzinncyh (dom atrialny) w technologii BIM. Sporządzenie dokumentacji projektowej - urbanistycznej w technologii BIM. Opracowanie projektu urbanistycznego w technologii BIM. Operowanie modelem architektonicznym 3D w projektowaniu urbanistycznym. Formowanie formy i funkcji rozwiązań architektonicznych w środowisku BIM. Opracowanie rzutów, przekrojów, elewacji, wizualizacji architektoniczno-urbanistycznych. Wykorzystanie modelu 3d BIM w projektowaniu architektury i urbanistyki

Literatura:

1. Mieszkowski, Z., Elementy Projektowania architektonicznego, Warszawa: Arkady, 1973.

• 2. Kasznia D., Magiera J., Wierzowiecki P., BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017

• 3. Brad Hardin B., McCool D.,BIM and construction management : proven tools, methods, and workflows, Indianapolis : John Wiley a. Sons, 2015

• 4. Ślęk R.,ArchiCAD : wprowadzenie do projektowania BIM [Building Information Modeling], Gliwice : Helion, 2013

• 5. Harty J., Kouider T., Paterson G.,Getting to grips with BIM [Building Information Modelling] : a guide for small and medium-sized architecture, engineering and construction firms, London ; New York : Routledge/Taylor a. Francis Group, 2016

1. Włodarczyk, J.A., Żyć znaczy mieszkać, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

2. Rybczyński, W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk – Warszawa: Marabut - Volumen, 1996.

3. Tomana M., BIM: innowacyjna technologia w budownictwie : podstawy, standardy, narzędzia, Kraków : PWB Media, 2016

Efekty uczenia się:

Zna zagadnienia z zakresu projektowania wirtualnego architektury w technologii BIM, zna zasady analizy i modelowania we wstępnych fazach projektowania architektonicznego z wykorzystaniem modelu BIM, zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy modelowaniu 3D+

Potrafi wykorzystać wiedzę i posługiwać się technologią BIM w projektowaniu konceptualnym w architekturze, potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi BIM w rozwiązywaniu problemów architektonicznych we wstępnym projektowaniu architektury i urbanistyki

Zna zasady normowe oraz przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych i określania programu funkcjonalnego takiego obiektu poprzedzającego projektowanie architektoniczne, zna zasady przygotowania projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego jako formy projektu inwestycyjnego, w tym przepisy prawa budowlanego, potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe w modelowaniu obiektów architektonicznych i urbanistycznych

Potrafi modelować i projektować obiekty architektoniczne, sporządzać foto-realistyczne wizualizacje tychże obiektów, pozyskiwać i wykorzystywać dokumentację BIM budynku oraz wykonywać modele 3D+ w tej technologii

Potrafi odczytywać i sporządzać rysunki architektoniczne, sporządzać dokumentację graficzną, , korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających modelowanie i procesy projektowe w architekturze i budownictwie, planować i organizować pracę indywidualną i zespołową w technologii BIM. Ma wiedzę BIM w zakresie planowania prac projektowych jak i sporządzania dokumentacji i zarządzania projektem przy pomocy modeli 3D+

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania technologii BIM w projektowaniu architektonicznym, ma kompetencje prowadzenia działań w zakresie projektowania koncepcyjnego architektonicznego w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

ocena z przeglądu prac projektowych, ocena końcowa projektu

Udział w wykładach

Udział w pracowni specjalistycznej

Przygotowanie do zadań projektowych, przeglądów tematycznych, odrabianie prac domowych

Przygotowanie do zaliczenia wykładu i obecność na nim

(18h+2h egzamin)

Udział w konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Zofia Tyszkiewicz, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Zofia Tyszkiewicz, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)