Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej (HES)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1S11009
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej (HES)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu własności intelektualnej i zasadami ochrony oraz zgodnego z prawem wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Zapoznanie studenta z rodzajami utworów chronionych prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych i pracach dyplomowych. Przedstawienie źródeł informacji dotyczących własności intelektualnej w tym własności przemysłowej oraz krajową i międzynarodową informacją patentową.

Pełny opis:

Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Własność „chroniona” i „nie chroniona”. Podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego. Rodzaje utworów, prawa twórców, utwory pracownicze. Ochrona praw autorskich w kraju i na świecie. Zgodny z prawem sposób korzystania z utworów osób trzecich. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych. Podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej w Polsce. Instytucje zajmujące się rejestracją i ochroną własności intelektualnej. Rola rzecznika patentowego. Rodzaje informacji patentowej (opis i systemy klasyfikacyjne). Źródła informacji patentowej w kraju i na świecie, bazy danych dotyczące patentów. Własność intelektualna na uczelniach.

Literatura:

1. Sieńczyło-Chlabicz, M. Rutkowska-Sowa, Z. Zawadzka, M. Nowikowska: Prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska, 2018

2. J. Olszewskiego, E. Małeckiej, et al.: Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

3. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc: Podstawy ochrony własności intelektualnej : praca zbiorowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013.

5. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.).Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz.904.

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity). Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402.

9. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności inżynierskiej.

Student posiada wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym prawa patentowego i autorskiego.

Student przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne związane z przestrzeganiem prawa własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - egzamin testowy. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów możliwych. Oceny:

od 50 do 60% punktów ocena dst,

od 61 do 70 % pkt ocena dst+

od 71 do 80% pkt ocena db

od 81 do 90% pkt ocena db+

powyżej 90% pkt ocena bdb.

W przypadku zajęć w trybie zdalnym zaliczenie wykładu realizowane jest na platformie MS Teams w postaci testu wypełnianego zdalnie w ograniczonym czasie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bołtryk
Prowadzący grup: Piotr Bołtryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Nie
Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu własności intelektualnej i zasadami ochrony oraz zgodnego z prawem wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Zapoznanie studenta z rodzajami utworów chronionych prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych i pracach dyplomowych. Przedstawienie źródeł informacji dotyczących własności intelektualnej w tym własności przemysłowej oraz krajową i międzynarodową informacją patentową.

Pełny opis:

Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Własność „chroniona” i „nie chroniona”. Podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego. Rodzaje utworów, prawa twórców, utwory pracownicze. Ochrona praw autorskich w kraju i na świecie. Zgodny z prawem sposób korzystania z utworów osób trzecich. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych. Podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej w Polsce. Instytucje zajmujące się rejestracją i ochroną własności intelektualnej. Rola rzecznika patentowego. Rodzaje informacji patentowej (opis i systemy klasyfikacyjne). Źródła informacji patentowej w kraju i na świecie, bazy danych dotyczące patentów. Własność intelektualna na uczelniach.

Literatura:

1. Sieńczyło-Chlabicz, M. Rutkowska-Sowa, Z. Zawadzka, M. Nowikowska: Prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska, 2018

2. J. Olszewskiego, E. Małeckiej, et al.: Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

3. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc: Podstawy ochrony własności intelektualnej : praca zbiorowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013.

5. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.).Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz.904.

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity). Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402.

9. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stachniewicz
Prowadzący grup: Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Nie
Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu własności intelektualnej i zasadami ochrony oraz zgodnego z prawem wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Zapoznanie studenta z rodzajami utworów chronionych prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych i pracach dyplomowych. Przedstawienie źródeł informacji dotyczących własności intelektualnej w tym własności przemysłowej oraz krajową i międzynarodową informacją patentową.

Pełny opis:

Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Własność „chroniona” i „nie chroniona”. Podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego. Rodzaje utworów, prawa twórców, utwory pracownicze. Ochrona praw autorskich w kraju i na świecie. Zgodny z prawem sposób korzystania z utworów osób trzecich. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych. Podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej w Polsce. Instytucje zajmujące się rejestracją i ochroną własności intelektualnej. Rola rzecznika patentowego. Rodzaje informacji patentowej (opis i systemy klasyfikacyjne). Źródła informacji patentowej w kraju i na świecie, bazy danych dotyczące patentów. Własność intelektualna na uczelniach.

Literatura:

1. Sieńczyło-Chlabicz, M. Rutkowska-Sowa, Z. Zawadzka, M. Nowikowska: Prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska, 2018

2. J. Olszewskiego, E. Małeckiej, et al.: Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

3. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc: Podstawy ochrony własności intelektualnej : praca zbiorowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013.

5. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.).Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz.904.

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity). Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402.

9. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stachniewicz
Prowadzący grup: Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Nie
Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu własności intelektualnej i zasadami ochrony oraz zgodnego z prawem wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Zapoznanie studenta z rodzajami utworów chronionych prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych i pracach dyplomowych. Przedstawienie źródeł informacji dotyczących własności intelektualnej w tym własności przemysłowej oraz krajową i międzynarodową informacją patentową.

Pełny opis:

Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Własność „chroniona” i „nie chroniona”. Podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego. Rodzaje utworów, prawa twórców, utwory pracownicze. Ochrona praw autorskich w kraju i na świecie. Zgodny z prawem sposób korzystania z utworów osób trzecich. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych. Podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej w Polsce. Instytucje zajmujące się rejestracją i ochroną własności intelektualnej. Rola rzecznika patentowego. Rodzaje informacji patentowej (opis i systemy klasyfikacyjne). Źródła informacji patentowej w kraju i na świecie, bazy danych dotyczące patentów. Własność intelektualna na uczelniach.

Literatura:

1. Sieńczyło-Chlabicz, M. Rutkowska-Sowa, Z. Zawadzka, M. Nowikowska: Prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska, 2018

2. J. Olszewskiego, E. Małeckiej, et al.: Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

3. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc: Podstawy ochrony własności intelektualnej : praca zbiorowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013.

5. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.).Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz.904.

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity). Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402.

9. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stachniewicz
Prowadzący grup: Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Nie
Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu własności intelektualnej i zasadami ochrony oraz zgodnego z prawem wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Zapoznanie studenta z rodzajami utworów chronionych prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych i pracach dyplomowych. Przedstawienie źródeł informacji dotyczących własności intelektualnej w tym własności przemysłowej oraz krajową i międzynarodową informacją patentową.

Pełny opis:

Podstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Własność „chroniona” i „nie chroniona”. Podstawowe pojęcia dotyczące prawa autorskiego. Rodzaje utworów, prawa twórców, utwory pracownicze. Ochrona praw autorskich w kraju i na świecie. Zgodny z prawem sposób korzystania z utworów osób trzecich. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Prawo własności intelektualnej w badaniach naukowych. Podstawowe pojęcia z zakresu własności przemysłowej. Ochrona własności przemysłowej w Polsce. Instytucje zajmujące się rejestracją i ochroną własności intelektualnej. Rola rzecznika patentowego. Rodzaje informacji patentowej (opis i systemy klasyfikacyjne). Źródła informacji patentowej w kraju i na świecie, bazy danych dotyczące patentów. Własność intelektualna na uczelniach.

Literatura:

1. Sieńczyło-Chlabicz, M. Rutkowska-Sowa, Z. Zawadzka, M. Nowikowska: Prawo własności intelektualnej. Warszawa : Wydaw. Wolters Kluwer Polska, 2018

2. J. Olszewskiego, E. Małeckiej, et al.: Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

3. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc: Podstawy ochrony własności intelektualnej : praca zbiorowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013.

5. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.).Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz.904.

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117.

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity). Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402.

9. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stachniewicz
Prowadzący grup: Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)