Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody i powierzchni ziemi

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06031
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody i powierzchni ziemi
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:gleboznawstwo, kartografia tematyczna, geologia i geomorfologia

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny, ocena projektów

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Pełny opis:

Treści programowe:Przyczyny dewastacji terenów produkcyjnych. Erozja wodna powierzchniowa, liniowa i erozja wodnograwitacyjna, sposoby przeciwdziałania i zagospodarowania terenów erodowanych. Agromelioracje i fitomelioracje w ochronie środowiska. Rekultywacja wyrobisk po surowcach budowlanych i potorfii. Przekształcenia chemiczne gleb i ich rekultywacje. Wpływ melioracji na gleby organiczne i mineralne, przyrodnicze podstawy melioracji. Kształtowanie terenów rolniczych i leśnych.Metody oceny nasilenia i natężenia różnych typów erozji, sposoby ochrony gleb przed erozją. Fitomelioracje.

Efekty kształcenia:Poznanie przyczyn i procesów prowadzących do niekorzystnych przekształceń gleb i terenów produkcyjnych, sposobów hamowania niekorzystnych zmian i rekultywacji terenów zdegradowanych

Literatura:

a) podstawowa:Greinert H., Greinert A., 1999: Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej

Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., 1999: Ochrona gruntów przed erozją. PIOŚ, Warszawa

Maciak F., 1996:Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa

b) uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Kołos
Prowadzący grup: Henryk Banaszuk, Aleksander Kołos, Małgorzata Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)