Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady kompozycji przestrzennej (Przedmiot do wyboru V)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX06001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady kompozycji przestrzennej (Przedmiot do wyboru V)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: Wykład, Projekt

Wymagania wstępne: Znajomośc rysunku technicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin ustny

Projekt - zaliczenie opracowań projektowych, ćwiczeń klauzurowych oraz referatów przygotowywanych w czasie trewania semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- przygotowanie absolwenta do pracy w zespole specjalistycznym z zakresu architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, planowania przestrzennego,

- przygotowanie absolwenta do rozumienia podstawowych pojęć z w/w dziedzin,

- przygotowanie absolwenta do formułowania osądów estetycznych

Metody dydaktyczne:Wykłady - prowadzone w formie prezentacji multimedialnych szczegółowo omawianych przez prowadzącego

Projekt - wprowadzenie, korekty przygotowywanych opracowań oraz ich prezentacja i omówienie

Pełny opis:

Treści programowe:

- Wprowadzenie w zagadnienia architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego,

- kulturowe podstawy projektowania, w tym kanony piękna,

- ergonomia i przestrzeń ruchowa człowieka,

- dostępność przestrzeni przez osoby niepełnosprawne,

- teoria kompozycji obiektów architektonicznych i urbanistycznych,

- kontekst i jego znaczenie w kształtowaniu obiektów architektonicznych i przestrzeni urbanistycznej,

- uwarunkowania konstrukcyjno - materiałowe kształtowania form przestrzennych,

Efekty kształcenia:

- Umiejętność wskazania uwarunkowań powstania obiektu arch. (prawnych, ergon., estetycznych, innych)

- umiejętność projektowania i analizy prostych form przestrzennych,

- rozumienie znaczenia kontekstu istniejacego środowiska zurbanizowanego w procesie tworzenia nowych obiektów,

- zdolność przygotowania prezentacji opracowania projektowego (plansze, makieta, prezentacja multinedialna),

Literatura:

a) podstawowa:

- Asanowicz, A., Percepcja jako czynnik kształtujący formę architektoniczną, Białystok 1988.

- Basista, A., Kompozycja dzieła architektury, Kraków 2006.

- Grandjean, E., Ergonomia mieszkania. Aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu, Wa-wa 1978.

- Kuryłowicz, E., Projektowanie uniwersalne: Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Wa-wa 1996.

- Lenartowicz, J.K., Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę, Kraków 1997.

- Meyer-Bohe, W., Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, Warszawa 1998.

- Neufert, E., Podręcznik Projektowania architektoniczno – budowlanego, Warszawa 2003.

- Żórawski, J., O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1973.

b) uzupełniająca:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)