Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX05042
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wymagany

Wymagania wstępne: znajomość przedmiotów zawodowych.

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie zasad zporzadzania dokumentów planistycznych i procedur administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym.

Metody dydaktyczne:prezentacja materiałów

Pełny opis:

Treści programowe:Wykłady:

Planowanie przestrzenne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Polityka przestrzenna państwa. Planowanie przestrzenne na szczeblu centralnym i regionu. Planowanie przestrzenne na szczeblu miasta i gminy. Ochrona przyrody i ochrona krajobrazu w planach zagospodarowania przestrzennego. Procedury administracyjne w planowaniu przestrzennym. Udział społeczeństwa w procedurach planowania przestrzennego. Dokumenty i opracowania, niezbędne w procesie planowania przestrzennego na różnych szczeblach wykonywania planu.

Efekty kształcenia:Poznanie podstaw planowania przestrzennego na różnych jego poziomach oraz procedur administracyjnych tego procesu.

Literatura:

a) podstawowa:Domański R., Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne.Wyd. PWN 2007;

Kamiński Z., Współczesne planowanie wsi w Polsce. Wyd. Politechniki Śląskiej 2008;

Ryszkowski L, Kędziora A., Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Wyd, Zakład badań środowiska rolniczego i leśnego PAN 2005.

b) uzupełniająca:akty prawa dotyczące omawianych tematów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Jaros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Jaros
Prowadzący grup: Monika Anderson, Henryk Jaros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)