Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki V B1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX05008N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki V B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka B1, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Pełny opis:

Treści programowe:

sytuacje językowe: praca, międzynarodowy rynek pracy,analiza ofert pracy,ubieganie się o pracę,rozmowa kwalifikacyjna,wymagania pracodawców,oczekiwania pracowników,redagowanie dokumentacji,

lasy i ich funkcje,rezerwaty przyrody,"zielone zawody"

treści realioznawcze: rodzaje spółek na rynku niemieckim,

parki krajobrazowe w Niemczech

zagadnienia gramatyczne: przyimki z II przyp.,deklinacja słaba rzeczownika, zdania poboczne, zdania z czas."brauchen"

Literatura:

a) podstawowa:

"Tangram aktuell 3"

Rosa-Maria Dallapiazza,Edduard von Jan,Beate Bluggel,

Anja Schumann

Max Hueber Verlag

b) uzupełniająca:

"Studio d, die Mittelstufe"

Deutsch als Fremdsprache

Cornelsen

Ubungsgrammatik,Deutsch als Fremdsprache

Efekty uczenia się:

Student posługuje się językiem na poziomie B1

w obszarze komunikacji codziennej i w życiu zawodowym (teksty fachowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Naczas-Kusiak
Prowadzący grup: Hanna Naczas-Kusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)