Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX04021
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:podstawowe wiadomości z przedmiotow zawodowych.

Forma i warunki zaliczenia:ćwiczenia, sprawdzian zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu:Nabycie umiejętnosci przygotowania dokumentow w procesie inwestycyjnym.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, prezentacje

Pełny opis:

Treści programowe:Wybrane zagadnienia z ustawy "Prawo ochrony środowiska". Dokumenty wykonywane w ramach procesu planowania przestrzennego. Procedury administracyjne i zakres sporzadzania dokumentow: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Dokumenty związane z decyzja środowiskową, Wniosek o wydanie decyzji - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz decyzji - pozwolenie na budowę.

Efekty kształcenia:Poznanie zasad sporzadzania dokumentow w procesie inwestycyjnym oraz zakresu potrzebnych informacji przy opracowywaniu odpowiednich wniosków.

Literatura:

a) podstawowa:Ustawy i rozporzadzenie dotyczace omawianych zagadnień.

b) uzupełniająca:komentarze do ustaw i przykladowe wzory dokumentow.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Jaros
Prowadzący grup: Henryk Jaros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)