Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy urbanistyki i ruralistyki

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK7038
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy urbanistyki i ruralistyki
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: Wykład, Projekt

Wymagania wstępne:Znajomość rys. tech. i planistycznego.Znajomość podstawowych zasad projektowania.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test końcowy

Projekt - zaliczenie opracowań projektowych, ćwiczeń klauzurowych oraz referatów przygotowywanych w czasie trewania semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- przygotowanie absolwenta (a) do szeroko pojętej interpretacji środowiska zurb., w tym układów funk. – kompoz.;

- przygotowanie (a) do analizowania i oceny przestrzeni miejskiej;

-przygotowanie (a) do pracy w zespole programującym funkcjonalnie i projektującym zespół mieszk.;

-przygotowanie (a) do oceny istniejących zespołów mieszkaniowy;

-przygotowanie (a) do formułowania zapisów plan. dla obszarów mieszk.,

Metody dydaktyczne:

Wykłady - prowadzone w formie prezentacji multimedialnych szczegółowo omawianych przez prowadzącego

Projekt - wprowadzenie, korekty przygotowywanych opracowań oraz ich prezentacja i omówienie

Pełny opis:

Treści programowe:

Uwarunkowania rozwoju współczesnych miast, planowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,programowanie funkcjonalne zespołów mieszkaniowych,kształtowanie zabudowy mieszkaniowej, typologia i charakterystyka budynków mieszkalnych,kształtowanie kompozycji urbanistycznych na obszarach mieszkaniowych,problemy współczesnego mieszkalnictwa: rewitalizacja zdegradowanych struktur mieszkaniowych, dezurbanizacja, segregacja przestrzenna,

Efekty kształcenia:

Znajomość zasad kształtowania miasta, umiejętność analizy układów kompozycyjnych,rozumienie roli obiektów centrotwórczych w strukturze miasta,rozumienie krajobrazu miejskiego jako elementu budującego jego tożsamość.

Znajomość uwarunkowań i zasad kształtowania obszarów mieszk., umiejętność programowania funkcjonalnego zespołu mieszk.,umiejętność wieloaspektowego wartościowania środowiska mieszk., wskazanie kierunków jego korekty,umiejętność opracowania planu zagosp. fragmentu obszaru zurb.,

Literatura:

a) podstawowa:

- Adamczewska – Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Warszawa 1985.

- Asanowicz, A., Percepcja jako czynnik kształtujący formę architektoniczną, Białystok 1988.

- Böhm, A., „Wnętrze” w kompozycji krajobrazu, Kraków 2006.

- Chmielewski, J.M., Marecka, M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Warszawa 2001.

- Chmielewski, J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2010.

- Chwalibóg, K., Ewolucja struktury zespołów mieszkaniowych, Warszawa 1976.

- Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta, Warszawa 1989.

- Lasantos, Á., z zespołem, Krajobraz miejski, Warszawa 2008.

- Nowa Karta Ateńska 1998. Karta Ateńska 1933, Rzeszów 2004.

- Nowakowski, M., Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje, Warszawa, 1990.

- Ostrowski, W., Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975.

- Wallis, A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.

- Wejchert, K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa 1984.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)