Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski III B2

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK3008R2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski III B2
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:: Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Pełny opis:

Treści programowe:Tematyka

- Wypoczynek

- Pory roku. Zjawiska atmosferyczne.

- Środki łączności – telefon komórkowy, sms, e-mail.

- Firmy i ich działalność.

- Prosta korespondencja służbowa.

- Leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne

- Strona bierna czasowników.

- Użycie form rzeczowników III deklinacji.

- Rzeczowniki rodzaju nijakiego typu [wremia].

- Rzeczowniki skrócone.

- Formy deklinacyjne liczebników.

Efekty kształcenia:Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych.

Literatura:

a) podstawowa:M.Cieplicka, W.Torzewska, Русский язык, Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Wagros, Poznań 2007.

M.Cieplicka, W.Torzewska, Русский язык, Kompendium tematyczno-leksykalne 2, Wagros, Poznań 2008.

S.Chwatow, R.Hajczuk, Pусский язык в бизнесе, WSiP, Warszawa 2000.

H.Granatowska, I.Danecka, Как дела ? 2. Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2003

W.Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium, Kram, Warszawa 2007

b) uzupełniająca:Z.Kuca, Język rosyjski dla średniozaawansowanych, WSiP, Warszawa 2007

Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Irena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Benigna Chaniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Benigna Chaniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)