Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjografia II (Hydrologia)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: AK3005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia II (Hydrologia)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: Fizjografia I

Założenia i cele przedmiotu: Student powinien nabyć umiejętność rozumienia związków między cechami elementów środowiska przyrodniczego, procesami przyrodniczymi a formami użytkowania ziemi; określania cech krajobrazu naturalnego Polski; praktycznego wykorzystywania źródeł informacji przyrodniczych; łączenia decyzji dotyczących różnych form zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe:

Występowanie i obieg wody w przyrodzie. Bilans wodny Ziemi. Zasoby wodne. Zlewnia. Systemy rzeczne. Jeziora. Mokradła. Pomiary stanów wody, głębokości, prędkości i natężenia przepływu. Charakterystyka odpływu rzecznego. Zjawiska hydrologiczne - wezbrania i niżówki. Bilans wodny - składniki bilansu. Pochodzenie wód podziemnych. Woda w strefie aeracji i saturacji. Typologia wód podziemnych. Ruch wód podziemnych. Właściwości chemiczne wód podziemnych i powierzchniowych. Migracja wybranych pierwiastków. Mapy hydrologiczne i hydrogeologiczne. Wody powierzchniowe i podziemne Polski.

Literatura:

a) podstawowa:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1996. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Byczkowski A., 1999. Hydrologia, t. I i II. Wyd. SGGW, Warszawa.

Macioszczyk A. (red.)., 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Pazdro Z., Kozerski B.,1990. Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Shaw E. M., 2005 (e-book). Hydrology in Practice. Taylor & Francis.

b) uzupełniająca:

Mikulski Z., 1998. Gospodarka wodna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student nabył umiejętność rozumienia związków między cechami elementów środowiska przyrodniczego, procesami przyrodniczymi a formami użytkowania ziemi; określania cech krajobrazu naturalnego Polski; praktycznego wykorzystywania źródeł informacji przyrodniczych; łączenia decyzji dotyczących różnych form zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia: egzamin testowy (wykład) - co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń (pracownia specjalistyczna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kondratiuk
Prowadzący grup: Piotr Kondratiuk, Sławomir Roj-Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 41 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kondratiuk
Prowadzący grup: Piotr Kondratiuk, Małgorzata Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kondratiuk
Prowadzący grup: Piotr Kondratiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)