Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki V

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1550N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki V
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Suchocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Suchocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Omelianiuk
Prowadzący grup: Wioletta Omelianiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Skrócony opis:

Ostatni semestr lektoratu zakończony egzaminem na poziomie B2.

Główne założenia i cele: Wykorzystanie zasobu słownictwa języka niemieckiego i zasad gramatycznych do przygotowania złożonych tekstów oraz do interpretacji dokumentów obcojęzycznych związanych ze studiowanymi zagadnieniami. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w języku niemieckim na temat wybranego zagadnienia ze studiowanej specjalności.

Zakres tematyczny obejmuje: rynek pracy - ogłoszenia, rozmowa kwalifikacyjna, teczka kandydata (pisma formalne); redagowanie wiadomości i pism w formie elektronicznej. Przygotowanie prezentacji na wybrane zagadnienie z zakresu architektury krajobrazu. Zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne: zdanie przydawkowe, przydawka w zdaniu, czasowniki funkcyjne, konstrukcje zdań złożonych, strona bierna i formy alternatywne.

Pełny opis:

SYLABUS SZCZEGÓŁOWY

1. Wprowadzenie słownictwa w środowisku pracy. Ćwiczenia słownikowe.

2. Rynek pracy: oferty pracy (analiza, wyszukiwanie informacji).

3. Teczka kandydata – tworzenie dokumentów typu Lebenslauf i Bewerbungsschreiben.

4. Vorstellungsgespräch (rozmowa kwalifikacyjna) – interaktywne ćwiczenia w mówieniu. Powtórzenie czasów gramatycznych i budowy zdania (studio d B2/1, Station 2/1).

5. Formułowanie pism oficjalnych w formie elektronicznej (maile, formularze).

6. Komunikacja w miejscu pracy – ćwiczenia w mówieniu.

7. Test 1. Nowoczesna architektura i budownictwo – innowacyjne technologie i rozwiązania. Terminologia fachowa. (dla studentów architektury dodatkowo „Nowoczesne style architektoniczne” - studio d B2/2, Einheit 6/1).

8. Ekologiczne rozwiązania w budownictwie (studio d B2/2, Einheit 6/3).

9. Zmiany klimatyczne a współczesne architektura i budownictwo (studio d B2/2, Einheit 6/4).

10. Test 2. Leseverstehen – ćwiczenia przed egzaminem.

11. Słowotwórstwo , struktury gramatyczne i przekształcenia – ćwiczenia przed egzaminem.

12. Powtórzenie zagadnień gramatyczno-leksykalnych na egzamin B2.

13. Hörverstehen – ćwiczenia przed egzaminem.

14. Prezentacje studentów (wybrane zagadnienie ze swojej specjalności).

15. Prezentacje studentów (wybrane zagadnienie ze swojej specjalności).

Literatura:

1. Ch. Kuhn, R.M. Niemann, B. Winzer-Kiontke: studio d - Die Mittelstufe B2, Cornelsen Verlag 2010 2. Adelheid Höflingen, Deutsch für den Beruf Lehrbuch, Max Hueber Verlag 2008 3. Adelheid Hoflingen, Deutsch lernen für den Beruf, Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag 2008 4. Wioletta Omelianiuk, Halina Ostapczuk: Sach- und Fachtexte auf Deutsch, Teil 2, Politechnika Białostocka, Białystok, 2010

5. Valeska Hagner, Sabine Schlüter: Im Beruf, Kurs- und Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag 2013

6. Materiały własne prowadzącego (adaptowane i opracowane teksty z literatury fachowej oraz z Internetu)

Uwagi:

Ocena bezpośrednia w trakcie zajęć oraz z przygotowanej pracy własnej (prezentacja na forum wyników pracy indywidualnej oraz w grupie; ćwiczenia w komunikacji, umiejętność prezentowania wyszukanych informacji, redagowanie pisma formalnego ) - 40 pkt.

Dwa testy śródsemestralne, w tym jeden dotyczący języka specjalistycznego - 2 x 20 pkt.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji (temat związany ze studiowanym kierunkiem) - 20 pkt.

Punkty uzyskiwane w trakcie bieżącej oceny pracy w semestrze są potwierdzeniem weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK3.

Formą zaliczenia semestru jest egzamin pisemny (weryfikacja efektu kształcenia EK4).

Skala ocen:

Poniżej 51 % – ocena niedostateczna (2,0)

od 51 do 60 % – ocena dostateczna (3,0),

od 61 do 70 % – ocena dostateczna plus (3,5),

od 71 do 80 % – ocena dobra (4,0),

od 81 do 90 % – ocena dobra plus (4,5),

od 91 do 100 % – ocena bardzo dobra (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Omelianiuk
Prowadzący grup: Hanna Naczas-Kusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)