Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1015
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość praw biologii na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład (15 godz.) - test końcowy; pracownia specjalistyczna (30 godz.) - kolokwium zaliczeniowe i oceny ze sprawozdań.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z procesami ekologicznymi zachodzącymi na różnych poziomach organizacji przyrody.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, prace pisemne w formie sprawozdań z ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści programowe:

Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Kierunki rozwoju ekologii.

Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska. Organizmy a środowisko. Siedlisko i nisza ekologiczna.

Populacja. Rozrodczość i śmiertelność. Migracje i ich znaczenie. Teoria wysp i teoria metapopulacji.

Struktura populacji - wiekowa, płciowa, przestrzenna, socjalna. Strategie życia.

Typy interakcji między gatunkami. Zależności konkurencyjne i eksploatacyjne.

Biocenozy i ekosystemy. Przepływ energii i krążenie materii w przyrodzie. Cykle biogeochemiczne. Produktywność ekosystemów.

Sukcesja ekologiczna.

Przegląd głównych jednostek systematycznych świata zwierząt. Geografia roślin i zoogeografia.

Ekologia stosowana.

Efekty kształcenia:

Rozumienie procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną; Wykorzystywanie procesów ekologicznych w dziedzinach związanych z kształtowaniem krajobrazu.

Literatura:

a) podstawowa:

Krebs C. J. 1996. Ekologia. Studium porównawcze roślin i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. 2000. Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN.

b) uzupełniająca:

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1999. Ekologia populacji: studium porównawcze roślin i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Matowicka, Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)