Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski I B2

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1008R2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski I B2
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie z oceną. Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Pełny opis:

Treści programowe:Treści programowe:

Tematyka

- Styl życia. Konflikt pokoleń.

- Zakupy w Internecie.

- Środowisko akademickie.

- Nauka j.obcych w Polsce.

- Pasje. Zainteresowania dawniej i dziś.

- Leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne

- Formy osobowe czasowników we wszystkich czasach i trybach.

- Czasowniki dokonane i niedokonane, zwrotne i nieregularne.

- Formy deklinacyjne rzeczowników.

- Końcówki rodzajowe przymiotników.

- Liczebniki główne i porządkowe.

- Zaimki

Efekty kształcenia:Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych.

Literatura:

a) podstawowa:M.Cieplicka, W.Torzewska, Русский язык, Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Wagros, Poznań 2007.

A.Pado, Start.ru 2, WSiP, Warszawa 2006

W.Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium, Kram, Warszawa 2007

b) uzupełniająca:Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Irena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)