Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki I B2

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1008N2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki I B2
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z uwzględnieniem tematyki specjalistyczne dostosowanej do kierunku studiów.

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka: szkolnictwo wyższe , uczelnie wyższe, biografie sławnych ludzi, relacjonowanie przeszłości, prawa i obowiązki obywatelskie; praca z tekstem specjalistycznym.

Zagadnienia gramatyczne : czasy przeszłe, przyimki czasowe, zdania okolicznikowe czasu, konstrukcja bezokolicznikowa, deklinacja przymiotnika (przydawka)

Literatura:

a) podstawowa:

1. Ch. Kuhn, R.M. Niemann, B. Winzer-Kiontke: studio d - Die Mittelstufe B2, Cornelsen Verlag 2010

2. Dorothea Levy-Hillerich: Mit Deutsch in Europa studieren arbeiten leben, Goethe Institut, 2004

b) uzupełniająca:

1. Wioletta Omelianiuk, Halina Ostapczuk: Sach- und Fachtexte auf Deutsch, Teil 2, Politechnika Białostocka, Białystok, 2010

2. Renate Wagner: Grammatiktraining Mittelstufe, Verlag für Deutsch, 1997

3. Słownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, PWN, 2010

4. Materiały własne prowadzącego (adaptowane i opracowane teksty z literatury fachowej oraz z Internetu)

Efekty uczenia się:

Student posługuje się językiem na poziomie B1/B2 w komunikacji codziennej oraz w życiu zawodowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Naczas-Kusiak
Prowadzący grup: Wioletta Omelianiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)